Holoversity en Visons-Lab.

 

Bijeenkomst over Holoverstity en Visions-Lab. geleid door ‘O#o van Nieuwenhuijze, MSc, MD’

De dag begint om 15.00 uur in de zaal te Heemstede, Stormvogelweg 1 (voorheen Havikweg 1) 2106 AR te Heemstede en eindigt ’s avonds rond 22.00 uur.
Met de mogelijkheid van een eethuis om de hoek.

We hopen u op deze bijzondere dag te kunnen begroeten, de entree bedraagt € 15,-

opgeven bij: www.delezing.nl

ir. O#o van Nieuwenhuijze, arts, visions-lab – Nulpunt-energie
 
Wat is nulpunt-Energie?… Wat … is … Energie?
 
Het is goed om vragen te stellen bij dat wat als ‘nulpuntenergie’ bekend staat.
Er wordt geopperd dat het mogelijk is om energie uit het niets te halen.
Die gedachte is niet nieuw: de slavenhandel en slavernij was erop gebaseerd.
We moeten ons dus eerst de vraag stellen, waar ‘die’ energie vandaan komt.
 
Wat is energie?
V¢¢rdat daarop een goed antwoord is te geven is het eerst nodig te beschrijven wat Energie is.
Momenteel wordt Energie vooral begrepen als het vermogen om materie in beweging te brengen.
Zeldzamer is het begrip dat Energie ook te maken heeft met het vermogen om materie te vormen.
Heel ongewoon is nog het besef dat Energie te maken heeft met basale principes van schepping.
 
Energie is n¡et het meest fundamentele principe van manifestatie.
De basis voor deze uitspraak is in de studie van materialen te vinden.
Daar zien we dat materie is opgebouwd uit moleculen van atomen van … niets.
Kennelijk staat dat … ‘niets’ aan de basis van alles wat we als materie kennen.
 
Dit is ook in de wetenschap op verschillende manieren beschreven.
Daar zien we het in de relatie tussen natuurkunde, scheikunde, elektromagnetisme en informatica.
Juist in ons lichaam is te zien dat, als de ‘informatica’ wegvalt, ons lichaam uiteenvalt.
We moeten de samenhang van materie dus opvatten als vormen van "informatie, in formatie".
 
Vormen van informatie; het gaat hier niet om een zelfstandignaamwoord maar om een werkwoord.
Dat is waar we de verbinding, en verbondenheid, vinden tussen wetenschap en religie.
We hebben hier niet meer te maken met objectiviteit en objecten.
We hebben hier te maken met betrokkenheid en be-leving.
 
Vrije Keuze
We hebben allemaal verschillende opties om onze omgeving te be-leven.
Het vermogen daartoe is verankerd in ons lichaam.
Dat vermogen delen we met dieren, planten en alle vormen van leven.
Belangrijker, en bepalender, daarin dan materie, is onze omgang met Vrije Keuze.
 
In de wetenschap is dat langzamerhand steeds meer meer begrepen.
We zien de sporen daarvan in de wetenschaps-ont-wikkeling van de laatste eeuw.
Van Klassiek, via Relativistisch, Probabilistisch naar Integraal veld werd de theorie ontwikkeld.
Het belangrijkste, daarin, is dat de manier van beleving steeds anders werd beschreven.
 
Dat is het meest expliciet in de ontwikkeling van de wiskunst.
Wiskunst (de kunst van het wissen) beschrijft onze beleving van abstractie.
Het gaat om een formele formulering van ons abstraherend vermogen.
Het is dat vermogen wat we nodig hebben, om de basis van energie te kunnen bevatten.
 
In de wiskunst werd vroeger gewerkt met getallen; nu heten die scalairen.
Daarna ontstond het beeld dat die met beweging moesten worden verbonden: vectoren.
Daarna (pas) kwam het inzicht dat die bewegingen met bewegingen moeten worden begrepen: matrix.
Met nu dan als begrip dat we in feite begrippen in termen van begrippen proberen te begrijpen: hologrammen.
 
Nulpunt Doorgang
Van getal naar vector naar matrix naar integraal: de ontwikkeling van de wiskunst ging steeds verder.
Determinisme, Relativisme, Probabilisme en Integralisme zijn daarin steeds logische etappen.
Natuurkunde, Scheikunde, Elektromagnetisme en Informatica zijn daarin respectievelijk equivalenten.
Het is nu alleen zaak om te begrijpen hoe daarin Ruimte, Tijd, Energie en Bewustzijn zijn verbonden.
 
Die samenhangen zijn in MethaThematics, in www.scienceoflife.nl in meer diepgang beschreven.
Daarvan is een meetkundige weergave te vinden in de zogenaamde ‘Licht-Kegel’ van Einstein.
Daarin wordt een cirkel via twee ‘lichtlijnen’ met een ‘doorgangspunt’ verbonden: het "Nulpunt".
Dat "Nulpunt" is het nulpunt waar "Nulpuntenergie" naar vernoemd is.
 
Bill Tiller heeft laten zien dat dit nulpunt in uitgebreidere zin moet worden begrepen.
Einstein presenteerde de lichtgrens als een kegel in de Tijd-Ruimte.
Max Planck legde al voor dat elke atoombaan met de lichtgrens is gekoppeld (in elektronensprongen).
Bill Tiller legt voor dat in die lichtgrens daarmee kan worden opgevat als een gelaagd systeem van kegels.
 
Dat komt ook samen met wat in de wiskunde al was beschreven.
Daar was al duidelijk dat we van scalar naar vector naar matrix op multipliciteiten uitkwamen.
Dat is op het moment op meerdere manieren beschreven: de Fractal is daar ‚‚n vorm van.
In het meer algemeen zien we dat we meerwaardigheid moeten beschrijven.
 
Harmonische frequenties
In de natuurkunde is dat al op een interessante manier gebeurt in het samenspel van golven.
Daarin werd duidelijk dat een golf, een golfveld, een golfenvelop en soliton allemaal ‚‚n zijn.
Het is dit principe wat we kunnen toepassen op twee opeenvolgende golven in een lichtstraal.
Dat betekend dat in de golfknoop de opeenvolgende knopen en hun harmonischen samen zijn te vinden.
 
Dat vraagt echter om een aanpassing van ons begrip van elektromagnetisme.
In de standaard beschrijving gaat het over het samenspel van elektrische en magnetische golven.
Daarbij wordt gedaan alsof de elektrische en magnetische golf ‚‚n-op-‚‚n gerelateerd zijn.
In de praktijk blijkt dus dat we in elke golfknoop ook de harmonischen moeten bekijken.
 
In de klassieke benadering werd nooit beschouwd hoe lang een golftrein in een EM-veld is.
Het gevolg is dat ook nooit werd geformuleerd hoe belangrijk een knoop is, in de golftrein. Daarin gaat het niet all‚‚n om interne betrokkenheid maar ¢¢k externe relaties.
Dat is momenteel in de beschrijving van Elektromagnetisme all‚‚n in de Magnetische component te beschrijven.
 
Dat is het gemakkelijkste voor te stellen door de Licht-Conus in haar oorsprong te interpreteren.
Die beschrijft niet een algemeen principe van licht, maar opeenvolgende golven in een golftrein.
Vanzelfsprekend is elke golf daarin eindig (want een golf is gedefinieerd als een cyclus).
Maar dat betekent ook dat we golven in relatie tot elkaar kunnen beschrijven.
 
Draaggolf en Signaalgolf
Elke golfknoop is daarin een knooppunt van een hele keten van opeenvolgende golven.
Maar dat betekent ook dat in elke golfknoop hun harmonische compone
nten versmelten.
Dat betekent dat we in elke knoop deze hogere harmonische van de golftrein moeten beschrijven.
Daarbij zijn overigens ook modulaties mogelijk: dus een directe relatie naar informatie.
 
Dat is wat we in de omgang met materie expliciet moeten beschrijven; bijvoorbeeld in antennes.
We hebben in materie niet alleen te maken met de elektronen van de drager.
We hebben daarin ook te maken met de elektronen van de signaalgolf.
We moeten dus de vrije- en gebonden-elektronen in hun samenspel kunnen beschrijven.
 
Dat principe is ten dele in stroomgeleiders onderzocht en begrepen.
Het werd meer uitgesproken onderkend en bekend in de studie naar antennes.
Dat is nu praktisch toegepast in het ontwikkelen van de computers.
Maar het is beter in haar betekenis te doorzien als de ‘software’ in ons lichaam.
 
Daarin moeten we dan ook niet kijken naar de 4 fasen van materie (plasma, gas, vloeibaar, vast).
We moeten vooral kijken naar de manier waarop de ene fase in de andere kan overgaan.
We hebben daarin dus niet te maken met transformatie, maar met transmutatie.
Dat speelt zich ook af op atomair niveau, en is in elk levend organisme te vinden (Kervran, 1989).
 
Wiskunde van de muziek
Daarin kunnen we de opbouw van informatie beschouwen op de manier waarop we dat zien in de materie.
In materie vormen atomen zich samen tot ‘hogere harmonischen’, in de vorm van moleculen.
Hetzelfde is te zien in de symbiose van enkelcellige organisme voor veelcellige levende wezens.
Daarin spelen samenhangen mee zoals die in de muziek zijn te ervaren, en in wiskunst te beschrijven.
 
Dat vraagt dus, om het zo maar te zeggen, als een wiskunde van de muziek.
Dat is gemakkelijker voor te stellen in magnetische-, dan elektrische velden.
Het is visueel te maken als de convergentie van hogere orde magnetische velden, in een golfknoop.
Daarin zien we als het ware een moleculaire opbouw van magnetische velden, in een lichtlijn.
 
Dat vraagt om een meervoudigheid, dus meerwaardigheid, in de beschrijving in het knooppunt.
In de klassieke wetenschap (en bijbehorende wiskunde) bleef dat buiten beschouwing.
In de nieuwe wiskunst moet dat expliciet worden beschreven.
Het gaat daarbij ook om het expliciet maken van de meervoudigheid van onze betrokkenheid in onze beleving.
 
Die meervoudigheid kan niet via klassieke modellen worden beschreven.
Meervoudigheid ( meerwaardigheid) vereist een logica waarin meerwaardigheid v¢¢rkomt.
Er zijn tot nog toe maar weinig meerwaardige vormen van logica geformuleerd en beschreven.
Al het werk op dat terrein is samen te brengen in ‚‚n begrip, en principe: Dimensionele Analyse.
 
Dimensie Analyse
De basis van Dimensie Analyse is door Henri Langhaar (1951) beschreven.
Daarin wordt ook expliciet dat, hoe, onze betrokkenheid onze waarneming bepaalt.
Een pragmatisch voorbeeld van het principe is in een Draaikolk te vinden.
Daarin zijn een Volume, een Vlak, een (stroom)lijn en een (doorgangs)punt verbonden.
 
Het is dit doorgangspunt wat in de Nulpuntenergie centraal staat.
Zoals in een draaikolk te zien is: als er aan de ene kant energie uit komt, dan komt dat van de andere kant vandaan.
Een nulpuntmachine waar energie uit komt waarvan de herkomst onbekend is, is niet te vertrouwen.
Het is altijd nodig, om de oorsprong van energie te begrijpen.
 
Daarover is meer op de www.scienceoflife.nl website te vinden.
Daar komt expliciet in beeld dat energie een vorm is van bewustzijn.
Bewustzijn is een aspect van informatie in formatie.
Technisch is dat te beschrijven in de 4D logische relatie van Fase.
 
De Fase Ruimte is de basis van de ‘werkelijkheid’ die we ervaren.
De Kwantum formuleerde al expliciet dat onze waarHeid door onze waarNeming bepaald wordt.
De zogenaamde ‘collapse van de toestandsvector’ wordt door onze betrokkenheid bepaald.
De doorslaggevende factor daarin, is ons gebruik van Vrije Keuze.
 
Betrokkenheid in Be-Leving
Het Engelse woord "Response-Ability" is daarin een centraal en belangrijk begrip.
Reponse-Ability is veel duidelijker dan "Responsibility" wat beter is dan ‘Verantwoordelijkheid".
In een op "Energie" gebaseerd “controlesysteem”, leidt dat te vaak tot "verantwoordde-lijken".
Dat is wat we op dit moment wereldwijd zien: planetaire verwoesting op basis van ‘energie-economie’.
 
De tegenhanger daarvan is een cultuur van bewustzijn.
Dat is wat veel samenlevingen van oudsher zoeken en wensen.
De basis daarvan is in ons lichaam te vinden.
Daar zien we dat, als bewustzijn wegvalt, het lichaam sterft.
 
Het is op dat niveau dat we naar Nulpuntenergie kunnen kijken.
Het gaat daar om het directe samenspel tussen energie en bewustzijn.
Technisch bezien gaat dat over het samenspel tussen vrije en gebonden elektronen.
Operationeel gaat dat over de interactie tussen fotonen en elektronen.
 
Ook op dat niveau is te zien dat het gaat om lokale niet-lokale relaties.
Dat is wat hierboven al is beschreven als de samenhang tussen opeenvolgende golven.
Vandaar dat werd gewezen op de formule voor golf, golfveld, golfenveloppe en soliton.
Het is in die beschrijving dat we de relatie zien tussen ruimte, tijd, energie en bewustzijn.
 
Energie-BewustZijn
Hierover is meer te vinden in de beschrijving van www.scienceoflife.nl, onderwerp MetaThematics.
Het belangrijkste in die beschrijving is de directe koppeling tussen energie en bewustzijn.
Bepalend daarin is de manier waarop we bewustZijn be-leven.
Vandaar ook dat dit begrip hierboven aan Response-Ability werd gekoppeld.
 
Nulpuntenergie is nimmer ‘gratis’.
Net als elk levend lichaam, gebruikt het de ordening van ontkoppelde energie.
Dat vraagt om begrip waar die energie aan was/hoort gekoppeld.
Dit vraagt om een organisch begrip, met bewustzijn, van nulpuntenergie.
 
Ten dele is dat te formuleren vanuit een begrip van ‘harmonischen’ van magnetische velden.
Dit heeft het voordeel dat dit ook buiten de materie valt te beschrijven.
Het heeft het voordeel dat het ook in de knooppunten van de golfdoorgangen is te beschrijven.
En het maakt het mogelijk om lokale en niet-lokale systemen in dezelfde termen te beschrijven.
 
Centraal daarin staat het begrip bewustzijn.
Ook dat begrip is all‚‚n gedefinieerd in/op de systeemgrens.
Vandaar dat we dit in onze wetenschappelijke modellen nu ook expliciet moeten beschrijven.
Daartoe is het praktisch "Zero to Infinity" te lezen, van Peter Rowlands, en het werk van Vanessa Hill.
 
Conclusie
Nulpuntenergie stelt een vraag en geeft een antwoord.
Het antwoord is dat onze wetenschappelijke modellen incompleet zijn.
De vraag is hoe we onze betrokkenheid daarin is te verdisconteren.

"We kunnen aan ‘vrije energie’ komen, maar moeten eerst weten waar die vandaan komt". 

 

tekst te vinden in http://www.delezing.nl/assets/files/Nulpunt-Energie.pdf