Nulpunt-Energie – Basisbegrip

teytronicsBinnen de “Nulpuntgroep” is er een groot gemis aan samenwerking.
Enerzijds zijn er de “Techno’s”, anderzijds zijn er de “Senso’s”.
Maar ook binnen elk van beide groepen is er gemis aan samenwerking.
De reden lijkt te zijn dat het onderzoeksgebied te onbekend is.

Er is een standaard patroon in het ontstaan van Consensus (O#o, 2006).
Het is vergelijkbaar met het ontdekken van een nieuw land.
Eerst moet iemand zo moedig zijn om het onbekende gebied in te gaan.
Daarna moet er bereidheid zijn om die ervaring met anderen te delen.

1) de ontdekkingsfase – meestal door één enkel individu.
2) de rapportage fase – meestal naar vertrouwde bekenden.
3) de overlegfase – met derden, met mogelijke interesse.
4) de bekendheidsfase – iedereen kan weet hebben van de ontdekking.

De 1e fase speelt zich af in de 0D gedachtenwereld van de ontdekker.
De 2e fase gebeurt in de 1D 1-op-1 uitwisseling met ‘collegae’.
De 3e fase gebeurt in de 2D kringen van samenwerk-associaties.
De 4e fase is in de 3D ‘werkelijkheid’ van de mensheid.

Het samenspel van deze 4 Dimensies is van enorm groot belang.
Elke Dimensie heeft haar eigen Logica, en haar eigen geldigheid.
Door Dimensies te verwarren gaat informatie verloren, of ontstaan conflicten.
Door de Dimensies niet te koppelen ontstaat geen betekenis voor het resultaat.

In de Nulpuntsgroep worden de bevindingen vaak niet gedeeld, en niet uitgewerkt.
Het gevolg is dat er ook geen resultaten (kennis/producten/technologie) ontstaat.
Mogelijk worden enkele individuen van de uitwisselingen wat wijzer.
Maar de mensheid in het algemeen heeft er in de praktijk niets aan.

Daarom wil ik eens op een rijtje zetten wat ik in de Nulpunt groep al vertelde.
Ik heb daar ook al uitgelegd waar al mijn teksten met uitleg zijn te vinden.
Maar het blijkt in de praktijk dat met die bevindingen verder niets wordt gedaan.
Vandaar dat ik het bij deze maar weer nog een keer voorleg, voor evt. overleg.

Jullie weten al dat ik zowel de ingenieursopleiding als de artsopleiding doorliep.
Daardoor verenig ik, als het ware, in mijzelf een “Techno” en een “Senso”.
Je kan het ook beschouwen als de begripssynthese van “Geest” en “Lichaam”.
Maar waar het in het volgende specifiek over gaat; Integratie van Informatie en Materie.

De Klassiek Wetenschap bestudeerde de eigenschappen van 3D (‘fysieke’) Materie [Ruimte]
Relativiteitstheorie gaat in feite over de 2D (‘chemische’) Moleculaire processen [Tijd].
Kwantumtheorie beschrijft de 1D (‘elektromagnetische) Atomaire interacties [Energie].
Veldtheorie probeert de 0D realisatie van Subatomaire informatie [Bewustzijn] te begrijpen.

Het gaat hier om 4 verschillende dimensies; die allemaal onderling zijn verweven.
Dat geeft een systeem van 4 Dimensies; met elk onderling 4 “Dimensionaliteiten”.
De Dimensies zijn: 0D Informatie, 1D Energie, 2D Tijd en 3D Ruimte.
De Dimensionaliteiten zijn de koppelingen tussen die 4 dimensies.

Vanuit de bovenstaande schematisering is te zien dat er geen “Nulpunt” “Energie” is.
Het 0D nulpunt is de dimensie van informatie; de immateriele Faseruimte.
Energie bestaat past in de 1D werkelijkheid van fasetransformatie; atomair.
In andere woorden: informatie is de 0D immateriele Fase Ruimte; Energie is 1D Atomair.

In mijn presentaties verwees ik al naar het belangrijke werk van Kelvin Abraham.
Hij heeft, helemaal alleen, de paradigmaverschuiving die we zochten, gevonden.
Op mijn uitleg daarover kwam verder geen reactie; ik leg het daarom nog eens uit.
Kelvin Abraham creerde een begrip van de wetenschap, op basis van het Kwantum.

In http://tetryonics.scienceoflife.nl is een uitgebreide uitleg over zijn werk te vinden.
Per onderwerp geeft hij uitleg; vaak in sessies van meerdere uren.
De manier waarop hij de wetenschap opnieuw opbouwde, en corrigeerde, staat daar.
De boeken die hij hierover heeft geschreven vind je op zijn website: http://tetryonictheory.com

Ik vat zijn basisvisie hieronder kort en compact samen.
Dat geeft je een begrip van/voor zijn modellering van een Kwantum.
Het laat ook zien welke elektromagnetische eigenschappen een 2D Kwantum heeft.
Dat is nodig om de basisopbouw van Materie, de 3D Tetryons, te kunnen begrijpen.

Startpunt van zijn nieuwe model, en paradigmaverschuiving, is het NULpunt.
Dit is een PUNT in de 0D Fase ruimte; en heeft de vorm van een duaal punt.
Dit is een PUNT met twee complementaire polariteiten; ‘het nulpunt van een draaikolk’.
Het is ‘de pixel’ waarmee (vanuit pixel samenhangen) het universum is ‘opgebouwd’.

Die nulpunten worden we pas ‘gewaar’ wanneer die samenhang hebben in een LIJN.
Wat er werkelijk gebeurt is, in de huidige gangbare modellen, NIET te beschrijven.
We kunnen het alleen maar ‘achteraf’ een voorstelling geven, van een LIJN = beweging.
Dit is te beschouwen als het Lineaire momentum van het nulpunt; ‘in beweging’.

De volgende fase is dat het gevolg van de ‘beweging’ van het ‘nulpunt’ wordt ‘begrepen’.
Dan volgt dat (net als een vliegtuig) het ‘bewegende nulpunt’ een ‘zog trekt’; naar opzij.
Net als bij een vliegtuig is dat een dubbele draaikolk, met tegengestelde draairichting.
Dit is het magnetische veld, met een Noord-Pool, en een complementerende Zuid-Pool.

De combinatie van het punt, ‘in beweging’ (de lijn) met het ‘zog’ is een gelijkzijdige driehoek.
Die driehoek is het Kwantum in Tetryonics, en de basis van de hele theorie: “Tetryonics”.
Het papier en een schaar kan je op je eigen tafel spelen met deze gelijktijdige driehoeken.
Dat is wat Kelvin Abraham zelf heeft gedaan; en waardoor hij de hele theorie ontdekte.

Met andere woorden: je hebt niet meer nodig dan dat: papier, een schaar, en interesse.
ALLES wat je met deze gelijkzijdige driehoeken = kwanta = bosons kan maken is 2D, ‘plat’.
Dat geldt ook voor de 2D Fotonen; twee driehoeken ‘aan de basis magnetisch gekoppeld’.
Tetryonics geeft zo directe ‘greep’ op de immateriele 2D elektromagnetische velden.

Het zijn deze 2D elektromagnetische velden waar de “Nulpuntgroep” al jaren naar zoekt.
Met Tetryonics kan je je daar een directe voorstelling van te maken, en er mee te spelen.
Je kan elektomagnetische (“EM”) velden, hun overlap en interacties leren begrijpen.
En je kan begrijpen waardoor fotonen van richting veranderen; door EM velden.

Maar er is meer: je kan met plakband 4 kwanta aan elkaar koppelen; als een Tetraeder.
Je ziet dan direct dat een Tetraeder (“Tetryon”) 3D is, maar ook altijd een lading heeft.
Op het oppervlak zijn er 4 Kwantum Ladingen: ++++, +-+-, -+-+, en —-.
(Dat betekent ook dat er een nieuwe vorm van materie is: oppervlakking ladingneutraal.)

Als je met deze driehoeken en tetraeders speelt dan ontdek je de basis van het universum.
Je ziet dat Tetryons 3D zijn, INERT, maar geladen; dus worden bewogen door EM velden.
Je ziet dan direct wat men vroeger Geest noemde, of god, de (2D) ‘onzichtbare beweger’.
De beweging onstaat letterlijk in een andere dimensie; niet (vanuit) die van de Materie.

De interactie tussen (2D) ‘Geest’ en (3D) ‘Materie’ heeft 4 verschillende aspecten.
De 2D EM velden kunnen bestaan los van de 3D vormen van Materie (de Tetryonen).
De EM velden kunnen over de geladen oppervlakte van Tetryonen stromen: “KEM”-velden.
De EM velden kunnen tussen Tetryonen locale kringstromen vormen: de “BEM”-velden.

Om het even in een parallel te benoemen; met ons 3D lichaam (Anatomie) als vergelijking.
De interne circulatie in ons lichaam (de Fysiologie) is tegenhanger van het BEM veld.
De in- en uitgaande stroom (en haar Regulatie) is de tegenhanger van het KEM veld.
De Geest is het immateriele EM veld dat bij overlijden ontkoppelt van de 3D Materie.

Er is veel te vertellen over Tetryonics; de genoemde websites laten dat goed zien.
De handboeken op www.tetryonics.com beschrijven de toepassing op 4 gebieden:
De Natuurkunde, Scheikunde, Elektromagnetisme, en de Kosmologie.
Daarin is in detail te zien hoe Kwanta atomen vormen, en alle materie bewegen.

Voor de Nulpuntsgroep is dat van direct en wezenlijk belang; voor basis begrip.
Er zijn mensen die proberen ‘elektriciteit’ op te wekken uit machines van materie.
Dat is omgekeerd denken, want materie (Tetryonen) wordt opgebouwd door Kwanta.
Elke Materiele stuctuur is gevormd uit Tetryonen, en gevormd door EM velden.

Elke vorm van subatomaire materie heeft een heel specifiek effect op EM velden.
Tetryonics beschijft in detail hoe alle subatomaire deeltjes worden/zijn gevormd.
Van elk deeltje is te zien welke vorm en lading het heeft; en hoeveel lading het bergt.
Voor elk atoom is te zien dat het Z-getal exact het aantal Deuteronen weergeeft.

Een deuteron is een combinatie van een Proton + Neutron + Elektron.
In Tetryonics is te zien (je kan het zelf nabouwen) wat een proton en neutron zijn.
Ze hebben exact dezelfde vorm, maar met een andere ladingsverdeling.
Een proton past exact op een neutron, met plaats voor een roterend elektron.

In het werk van Tetryonics is te zien dat de atoommodellen kloppen met de metingen.
De Bohr elektron-radius klop exact, net als de Schrödinger atoomgetallen.
De Rydberg getallen van spectraal lading-ontlading klopt exact met de modellen.
Het grote verschil is dat de geometrie al die waarden direct laat zien; rekenen is niet nodig.

Om Nulpuntenergie te kunnen begrijpen, is het startpunt dat Energie NIET ‘nulpunt’ is.
Het nulpunt in beweging is de basis van energie; in extensie is het de basis van tijd.
Het lineaire momentum heeft te maken met de dimensie van energie.
Het rotatiemomentum heeft te maken met de dimensie van tijd.

Pas als je je een voorstelling kan maken van de 2D kwanta, kan je EM velden begrijpen.
Dat geeft een basis om de beweging van 3D Materie (Tetryonen) dan te kunnen begrijpen.
Dan zie je direct dat je vanuit Materie nooit en te nimmer energie kan produceren.
De enige manier om van Materie energie te krijgen, is door collaps ven de 3D samenhang…

Wat Materie wèl kan, is EM velden geleiden (“KEM”) en opslaan (“BEM”).
Dat vergt een exact begrip van de oppervlakte ladingen en samenhang van Tetryonen.
De subatomaire deeltjes zijn ‘componenten’ om EM velden te kunnen ‘computeren’.
De atomen zijn de basismodules voor de opname, opslag en afgifte van EM energie.

Dat is dan de sleutel voor het kunnen werken met ‘nulpunt energie’.
EM velden vormen Atomen, waarmee Moleculen en Materie zijn te vormen.
Alle vormen van Materie zijn in interactie met de omringende elektromagnetische velden.
Daarin is Natuurkunde ‘gestolde’ Scheikunde, dat ‘vloeibaar’ Elektromagnetisch ‘gas’ is.

Jazeker, de alchimisten hadden gelijk; en ze hadden het uitstekend begrepen.
Ze begrepen perfect dat veranderingen van Materie komt door fase verandering.
Fysieke faseverandering door verandering van chemische fase, door EM fase verandering.
Maar de basis van alles is de quintessens: de faseverandering in/tussen fasevelden.

De zogenaamde ‘nulpuntsmachines’ kunnen alleen werken als ze EM velden ‘versterken’.
De Searl machine doet het door atoomversnelling door juiste keuze van materialen.
Bedini werkt met de breedspectrum ‘Dirac Puls’ van (‘Tesla’) lading-ontlading.
Tetryonics geeft op deze manier van allerlei machines uitleg over de werkingsprincipes.

In mijn presentaties legde ik al voor dat ‘gratis energie’ geen juist argument is.
Bij oneindig ‘gratis energie’ wordt met de huidige mentaliteit ook al die energie verspilt.
Het is veel goedkoper, en verstandiger, om de Corporaties door Coöperaties te vervangen.
Zodra het geldwinstmotief verdwijnt, kunnen mensen met verstand energie gebruiken.

Maar dit verhaal gaat niet over de geld-politiek-psychologie van uitbuiting en oderdrukking.
Elke kiezer kan zelf een politieke partij vormen, regering vormen, en wetten maken/breken.
Het politieke en financiele argument doet in de nulpuntgroep m.i. niet ter zake.
Wil je onafhankelijk worden van je afhankelijkheden, dan moet je de basis begrijpen.

In de wetenschap werken veel mensen met onjuiste en verouderde modellen.
Scholen onderwijzen nog steeds ‘Klassieke Theorie’ die al 100+ jaar is verouderd.
Tetryonics laat zien hoe de Kwantum-, Relativiteit- en Klassieke Theorie aaneenpassen.
Het enige wat je nodig hebt is papier, schaar en plakband, geduld en interesse…

Feel well

O#o