Pulsors

Samenvatting PULSORS van George Yao
Bron: healthimprovement

Deze vertaling is aangevuld ter verduidelijking,
Originele tekst Thomas Bearden zie hier

 

De pulsor harmoniseert verstoringen.
Dus ook geschikt voor het neutraliseren van electrosmog
Stg. Milieuziektes

 

Ik (FrankvdfB) heb het genoegen gehad de opleiding werken met Pulsors,
van George Yao (overleden) zelf te hebben gevolgd..

 

 

 

 

Beschrijving van de Pulsor.

De Pulsor een resonerend scalair-veld instrument, dat uitgevonden en ontwikkeld is door Dr.George Yao. Het bestaat uit miljoenen speciaal ontworpen en bewerkte microkristallen in een handig plastic doosje.
Normale electrische effecten.
Ten eerste is een microkristal piëzo-electrisch, d. w. z. dat als het kristal mechanisch samengedrukt wordt, het een elektrostatische spanning produceert.
(Nauwkeuriger gezegd: het produceert een delta in het electrostatische scalaire potentiaalveld, waarin het aanwezig is en waardoor het omgeven wordt. ) Als het met een electrisch veld in aanraking komt, zet het uit of trekt het samen in bepaalde richtingen. (Nauwkeuriger gezegd: als het in aanraking komt met een ‘schaduw/omgevings E-vector’ veld, bewegen intern geladen deeltjes zich dusdanig, dat er een waarneembaar vector-E-veld gevormd wordt.) Bovendien is een microkristal electrostrictief. In traditionele zin ondergaat het een sterke rekdruk of -vervorming als het in aanraking komt met een electrisch veld. Deze druk/vervorming kan onafhankelijk zijn van de polariteit van het veld en is in het algemeen het kwadraat van de elektrische verplaatsing. Men kan zeggen dat elk microkristal electrisch gezien een inductantie heeft (vertraging in het produceren van stroom nadat er spanning op gezet is).

Als men twee kristallen naast elkaar legt, vormt de ruimte ertussen een condensator. De inductantie van een kristal wordt op deze wijze gekoppeld aan de condensator van elke tussenruimte. Zo is elk microkristal met elk ander microkristal een gedeelte van een resonerend ’tankcircuit’.
Hoe kleiner de waarden van de resonerende elementen van een tankcircuit, hoe hoger de frequentie waarop het is afgestemd.

Ook de combinaties en permutaties van golf- (frequentie-) toevoegingen en interferenties laten grote golflengten en lage frequenties ontstaan.
Bovendien is elk gedeelte, element, en elke tussenruimte, frequentie, combinatie en permutatie dynamisch en aan verandering onderhevig.
De hele Pulsor is zodoende een pulserende, vibrerende, uiterst dynamische resonator, die gevuld is met een ongelooflijk aantal ingenesteld/verstrengelde resonanties, frekwenties en fasen.
Als deze dynamisch veranderende ingenestelde oscillatoren niet in structuren gelaagd waren, zouden zij eenvoudigweg alle frequenties in een bepaalde bandbreedte bestrijken, en tegelijkertijd een fantastische substructuur hebben met frequenties variërend van bijna nul tot gammastralings frequenties.

Scalaire aspecten.
De vertaling naar de scalaire aspecten verloopt als volgt: in het algemeen heeft elke gegeven enkelvoudige resonantie in de substructuur een contra-resonantie in tegenfase.
Zo ontstaat er een enorm dicht scalair veld, met een schaalsubstructuur die frekwenties bestrijkt van bijna nul tot gamma-stralingsfrequenties.

Het totaaleffect maakt van de Pulsor een reusachtige scalair-veld kristalgenerator.
Alle elektrische en scalaire effecten van het microkristal en de Pulsor worden nog verbreed door magneto-strictie en magneto-optische rotatie-effecten. Ook deze effecten zijn ingenesteld, kruiselings gekoppeld en ingesloten in een uiterst complexe scalaire substructuur.
Het totaaleffect is dat de Pulsor een kristalreactor wordt, die op werkelijk elke verandering in zijn omgeving, of deze nu scalair of vectorieel is, reageert.
Bovendien werkt de Pulsor volgens de regels van de electro-gravitatie, d. w.z., dat veel van zijn elektrische energie omgezet wordt in gravitatie- energie (kromme ruimte-tijd). Op deze wijze vertoont hij effecten zoals gravito-strictie, die ervoor zorgt dat een gewone electrische weerstand warmte (en licht) produceert als er scalaire golven doorheen gaan. Deze wordt verder onderverdeeld in gravito-electrostrictie en gravito-magnetostrictie.

Zo heeft de Pulsor werkingen die alleen te verklaren zijn via de electro-gravitatie-benadering van Kaluza en Klein, en niet via de traditionele stoffen-theorie of EM-theorie.
Aspecten van de Pulsor.
De Pulsor is gevoelig voor elektrische en magnetische, en ook voor scalaire elektrische, velden in de omgeving.
Hij is tevens een bestanddeel van verscheidene dunne filmcomponenten en heeft een celachtige structuur. Deze structuren werken als condensatoren en accu’s voor resonerende scalaire anenergie.
De multikristallijne laag van deze celstructuren met een dunne filmafscheiding werkt enigszins als een transistor t.o. v. gewone electriciteit, en meer nog als een menselijke cel (met zijn dubbel membraan en interne structurering) t.o. v. scalaire anenergie.
Als zij geprikkeld worden, produceren de multi-gelaagde condensatoren en ineengevlochten inductanties bovendien meerdere resonerende frekwenties; deze kunnen zelf werken als een Fourier-uitbreiding, waarbij een speciale golf-vorm geproduceerd wordt.
Door variaties aan te brengen in bijvoorbeeld de ruimte tussen parallel-condensatoren, de grootte van de microkristallen en bepaalde structuur-oriëntaties e.d., kan een Pulsor zó gemaakt worden, dat hij een frekwentie-band-breedte heeft die past bij één van de hoofdfrekwentie-bandbreedtes van het menselijk lichaam. Merk ook op, dat elk microkristal willekeurig georiënteerd is.
De Pulsor als geheel kan op deze wijze gezien worden als een ‘kristal’ met een reusachtige substructuur van interne oriëntaties, elektrisch- en magnetisch veld opposities, e.d.

 

In zijn algemeenheid kan men de levenloze Pulsor beschouwen als een SCALAIR KRISTAL met een uiterst complexe substructuur die een nulresultante heeft terwijl de Pulsor levenloos is (niet geactiveerd, behalve door een gewone elektrostatische potentiaal (ruimtetijd, vacuüm). Op deze wijze produceert de Pulsor een omvangrijk, dynamisch gesubstructureerd scalair veld, dat de Pulsor zelf omgeeft.
Vanwege de samenstelling van de microkristallen: waar scheidingen zijn en waar contacten; de willekeurige oriëntaties; de vooraf bepaalde resonanties, is de Pulsor volkomen niet-lineair. Hij kan zodoende de eigenschappen aannemen van een zeer niet-lineair systeem dat ver verwijderd is van het warmte-evenwicht (d.w.z. hij kan werken als een ‘Prigogine-systeem’). Dit geldt in het bijzonder voor scalaire golven, stromen, en resonanties. In de Prigogine-rnodus kan hij werken als inlaatklep tussen de virtuele (scalaire) toestand en de waarneembare toestand, en omgekeerd. De stand van de klep wordt bepaald door het type activering.
Met andere woorden: de Pulsor kan werken als omvormer. Hij kan vacuum-stress (scalaire anenergie) omvormen tot energie en omgekeerd. Bovendien wordt de Pulsor zelf-regelend in de Prigogine-rnodus; in die modus ontstaan grote (macroscopische) ordeningen (patronen) uit de microscopische en submicroscopische ‘chaos’ en stabiliseren zich. Omdat de Pulsor een zeer hoge graad van vrijheid heeft, kan via Prigogine-thermodynamica de stabiliteit van de geordende vormen (patronen) die ontstaan, zeer hoog zijn.

Verder zorgen de diverse resonanties van de Pulsor ervoor, dat hij een enkele of meerdere scalaire stralenbundels kan produceren. Deze kunnen (met) de (in) eigen scalaire, resonerende anenergie van het lichaam in een chakra interfereren, waardoor scalaire interferentie ontstaat. Dit heeft ‘echte electrische energie’ (electronenstromen) in de klassieke zin van het woord tot gevolg (activering).
Deze echte energie kan de controle op en functioneren van de machtige endocriene klieren, het centrale zenuwstelsel’ organen, e.d. fysiek beïnvloeden. Anderzijds kunnen de scalaire patronen en scalaire anenergie de acupunctuurpunten en het meridiaanstelsel van het lichaam beïnvloeden, waarbij via activering van de tussen 1iggende, fijnstoffelijke-energielichamen rechtstreekse chi-activering van het totale lichaam of een deel daarvan plaatsvindt.

De Pulsor is een stabiel Prigogine-instrument dat bewust zo geconstrueerd is, dat het resoneert met één of meerdere van de voornaamste scalaire centra van het lichaam en met de corresponderende knooppunten of centra in de twee tussenliggende, fijnstoffelijke elektrische lichamen. Dit heeft tot gevolg, dat wanneer een onbekend patroon (of delta) opgevangen wordt door de bandbreedte van de Pulsor, dit patroon de Pulsor beïnvloedt en activeert, waardoor deze, vanwege zijn hoge Prigogine-stabiliteit, automatisch een exact contra-patroon uitzendt.
Dit contra-effect is enigszins analoog aan de precessie van een gyroscopisch kompas; als het ver- stoord wordt, leidt dat tot een geheel andere tegenkracht.
In de ‘Prigogine-kristal’ Pulsor wordt het contra-patroon gegenereerd en versterkt door het uiterst stabiele ordeningsproces, dat gevoed wordt door ontelbare chaotische micro-kristallijne akties, die vorm geven aan de substructuur.

Nog een gezichtspunt of analogie is de totale compenserende werking van de Pulsor te vergelijken met die van een triode-buis met een direkte feed-back van anode naar rooster. Als er een storende signaalspanning verschijnt op het rooster, verschijnt er een corresponderend signaal op de anode. In de conventionele opstelling is de anodespannings-afgifte echter 180° in tegenfase met de spanningsverstoring op het rooster. Als er een directe feed- back (teruggang) is van deze anode-afgifte naar het rooster, kan de triode zo afgesteld worden, dat hij elke verstoring van zijn rooster effectief neutraliseert. Op analoge wijze zorgt de Pulsor voor een direkte ‘negatieve feedback’ om een storende scalaire resonantiedelta te neutraliseren.
De storende delta kan uiteraard van buitenaf veroorzaakt worden, of van binnenuit het lichaam waarop de Pulsor gedragen wordt; dat maakt voor de Pulsor geen verschil. Net als de triode versterkt de Pulsor de contra-patroon feedback die hij laat ontstaan. Op die wijze kan een toestand van het lichaam die gedurende lange tijd erger geworden is en voldoende energie heeft opgewekt om ziekte te veroorzaken, tamelijk snel bestreden worden via behandeling met de Pulsor deze zorgt snel voor neutraliserende energie om de fysieke oorzaak weg te nemen. Een bijkomend voordeel van de Pulsor is, dat hij tegelijkertijd de ziekteveroorzakende scalaire delta- patronen in de tussenliggende fijnstoffelijke elektrische lichamen neutraliseert.
Speciale aspecten van de Pulsor.

Er dient benadrukt te worden, dat scalaire golven zich tussen atomen bewegen van kern naar kern, d.w.z. een scalaire golf gaat door de elektronenschillen, dringt door in de uiterst niet-lineaire kern en wordt daar geabsorbeerd. Later zendt deze kern op zijn beurt een scalaire golf uit, die via de elektronenschillen van het atoom de ruimte ingaat, waar hij uiteinde- delijk een ander atoom ontmoet, door zijn elektronenschillen heen dringt en geabsorbeerd wordt door zijn kern. De kernen van het heelal bevinden zich op deze manier in een constante heftige stroom scalaire golven.
Het verschijnen en verdwijnen van ‘virtuele’ deeltjes en fotonen in vacuüm is het gevolg van scalaire interferentie tussen scalaire golven. Bovendien kan er van veranderingen in scalaire golven -al zijn zij zo zwak, dat zij zelfs niet theoretisch geregistreerd kunnen worden -soms een invloed uitgaan, die in geen enkele verhouding staat tot hun ogenschijnlijke omvang. Dit komt omdat, wanneer elektromagnetische golven elkaar bestrijden en veranderen in nul-vector gravitatie-golven, er sprake is van een enorme versterkingsfactor.
Als men namelijk alle electrische kracht tussen twee electronen zou kunnen omzetten in zwaartekracht, zou men circa 1031 eenheden zwaartekracht-energie krijgen uit elke omgezette eenheid elektrische energie.
Zelfs als ons scalair proces behoorlijk inefficiënt is, is er sprake van aanzienlijke versterkingsfactoren.
Op deze wijze kan een scalair electromagnetisch (electro-zwaartekracht-)kristal als de Pulsor effecten teweegbrengen die absoluut niet in verhouding staan tot de minuscule scalaire stroompjes die omgezet worden. Het zijn specifiek zijn zwaartekracht-aspecten die niet te meten zijn met de ‘electronendetector’, die het merendeel vormen van onze EM-registratie-apparatuur.

Speciale detectoren registreren de scalaire processen echter wél.
Het punt is, dat als wij met een detector de scalaire activiteit omrekenen in electronen-activiteit en daarmee een naald laten uitslaan er, in gewone termen gezegd, misschien wel nanovolt gemeten wordt, maar dat, denkend in conventionele termen, het effect in het doel (het lichaam) in een scalair resonerend gebied misschien in geen enkele verhouding staat tot de ogenschijnlijk minuscule ‘energie-input’.
Hetzelfde geldt uiteraard voor de ‘fijnstoffelijke elektrische’ lichamen van de mens: onbeduidende gesteldheden of veranderingen in deze lichamen (veel te klein om door een gewoon EM-instrument geregistreerd te kunnen worden) hebben een sterke, rechtstreekse invloed op het menselijk lichaam vanwege de versterkingsfactor en de resonerende opeenhoping van gewone EM-energie en fysische veranderingen in het resonerende gedeelte van het fysiek lichaam.
Er bestaat een solide scalaire elektromagnetische basis – een door en door wetenschappelijke basis – voor het oude idee van het genezen van de aura of aura-lichamen, maar dat valt buiten het bestek van dit stuk.

 

=============================================
De Pulsor is volkomen/volledig niet-lineair. Hij kan zodoende de eigenschappen aannemen van een zeer niet-lineair systeem dat ver verwijderd is van het warmte-evenwicht (d.w.z. hij kan werken als een ‘Prigogine-systeem’). Dit geldt in het bijzonder voor scalaire golven, stromen, en resonanties. In de Prigogine-rnodus kan hij werken als inlaatklep tussen de virtuele (scalaire) toestand/wavefunction en de waarneembare toestand/eigenstate, en omgekeerd. De stand van de klep wordt bepaald door het type activering. Met andere woorden: de Pulsor kan werken als omvormer. Hij kan vacuum-stress (scalaire anenergie) omvormen tot energie en omgekeerd. Bovendien wordt de Pulsor zelf-regelend in de Prigogine-rnodus; in die modus ontstaan grote (macroscopische) ordeningen (patronen) uit de microscopische en submicroscopische ‘chaos’ en stabiliseren zich. Omdat de Pulsor een zeer hoge graad van vrijheid heeft, kan via Prigogine-thermodynamica de stabiliteit van de geordende vormen (patronen) die ontstaan, zeer hoog zijn. Verder zorgen de diverse resonanties van de Pulsor ervoor, dat hij een enkele of meerdere scalaire stralenbundels kan produceren. Deze kunnen de in eigen scalaire, resonerende anenergie van het lichaam in een chakra interfereren, waardoor scalaire interferentie ontstaat. Dit heeft ‘echte electrische energie’ (electronenstromen) in de klassieke zin van het woord tot gevolg (activering). Deze echte energie kan de controle op en functioneren van de machtige endocrine klieren, het centrale zenuwstelsel’ organen, e.d. fysiek beïnvloeden. Anderzijds kunnen de scalaire patronen en scalaire anenergie de acupunctuurpunten en het meridiaanstelsel van het lichaam beïnvloeden, waarbij via activering van de tussen 1iggende, fijnstoffelijke-energielichamen rechtstreekse chi-activering van het totale lichaam of een deel daarvan plaatsvindt. De Pulsor is een stabiel Prigogine-instrument dat bewust zo geconstrueerd is, dat het resoneert met één of meerdere van de voornaamste scalaire centra van het lichaam en met de corresponderende knooppunten of centra in de twee tussenliggende, fijn-stoffelijke electrische lichamen. Dit heeft tot gevolg, dat wanneer een onbekend patroon (of delta) opgevangen wordt door de bandbreedte van de Pulsor, dit patroon de Pulsor beïnvloedt en activeert, waardoor deze, vanwege zijn hoge Prigogine-stabiliteit, automatisch een exact contra-patroon uitzendt. Dit contra-effect is enigszins analoog aan de precessie van een gyroscopisch kompas; als het ver- stoord wordt, leidt dat tot een geheel andere tegenkracht. In de ‘Prigogine-kristal’ Pulsor wordt het contra-patroon gegenereerd en versterkt door het uiterst stabiele ordeningsproces, dat gevoed wordt door ontelbare chaotische micro-kristallijne akties, die vorm geven aan de substructuur. Nog een gezichtspunt of analogie is de totale compenserende werking van de Pulsor te vergelijken met die van een triode-buis met een direkte feed-back van anode naar rooster. Als er een storende signaalspanning verschijnt op het rooster, verschijnt er een corresponderend signaal op de anode. In de conventionele opstelling is de anodespannings-afgifte echter 180° in tegenfase met de spanningsverstoring op het rooster. Als er een direkte feed- back (teruggang) is van deze anode-afgifte naar het rooster, kan de triode zo afgesteld worden, dat hij elke verstoring van zijn rooster effectief neutraliseert. Op analoge wijze zorgt de Pulsor voor een direkte ‘negatieve feedback’ om een storende scalaire resonantiedelta te neutraliseren. De storende delta kan uiteraard van buitenaf veroorzaakt worden, of van binnenuit het lichaam waarop de Pulsor gedragen wordt; dat maakt voor de Pulsor geen verschil. Net als de triode versterkt de Pulsor de contra-patroon feedback die hij laat ontstaan. Op die wijze kan een toestand van het lichaam die gedurende lange tijd erger geworden is en voldoende energie heeft opgewekt om ziekte te veroorzaken, tamelijk snel bestreden worden via behandeling met de Pulsor deze zorgt snel voor neutraliserende energie om de fysieke oorzaak weg te nemen. Een bijkomend voordeel van de Pulsor is, dat hij tegelijkertijd de ziekteveroorzakende scalaire delta- patronen in de tussenliggende fijnstoffelijke electrische lichamen neutraliseert.

Speciale aspecten van de Pulsor. Er dient benadrukt te worden, dat scalaire golven zich tussen atomen bewegen van kern naar kern, d.w.z. een scalaire golf gaat door de elektronenschillen, dringt door in de uiterst niet-lineaire kern en wordt daar geabsorbeerd. Later zendt deze kern op zijn beurt een scalaire golf uit, die via de elektronenschillen van het atoom de ruimte ingaat, waar hij uiteinde- delijk een ander atoom ontmoet, door zijn elektronenschillen heen dringt en geabsorbeerd wordt door zijn kern. De kernen van het heelal bevinden zich op deze manier in een constante heftige stroom scalaire golven. Het verschijnen en verdwijnen van ‘virtuele’ deeltjes en fotonen in vacuum is het gevolg van scalaire interferentie tussen scalaire golven. Bovendien kan er van veranderingen in scalaire golven -al zijn zij zo zwak, dat zij zelfs niet theoretisch geregistreerd kunnen worden -soms een invloed uitgaan, die in geen enkele verhouding staat tot hun ogenschijnlijke omvang. Dit komt omdat, wanneer electromagnetische golven elkaar bestrijden en veranderen in nul-vector gravitatie-golven, er sprake is van een enorme versterkingsfactor. Als men namelijk alle elektrische kracht tussen twee electronen zou kunnen omzetten in zwaartekracht, zou men circa 1031 eenheden zwaartekracht-energie krijgen uit elke omgezette eenheid elektrische energie. Zelfs als ons scalair proces behoorlijk inefficiënt is, is er sprake van aanzienlijke versterkingsfactoren. Op deze wijze kan een scalair elektromagnetisch (elektro-zwaartekracht-)kristal als de Pulsor effecten teweegbrengen die absoluut niet in verhouding staan tot de minuscule scalaire stroompjes die omgezet worden. Het zijn specifiek zijn zwaartekracht-aspecten die niet te meten zijn met de ‘elektronendetector’, die het merendeel vormen van onze EM-registratie-apparatuur. Speciale detectoren registreren de scalaire processen echter wél. Het punt is, dat als wij met een detector de scalaire activiteit omrekenen in elektronen-activiteit en daarmee een naald laten uitslaan er, in gewone termen gezegd, misschien wel nanovolt gemeten wordt, maar dat, denkend in conventionele termen, het effect in het doel (het lichaam) in een scalair resonerend gebied misschien in geen enkele verhouding staat tot de ogenschijnlijk minuscule ‘energie-input’. Hetzelfde geldt uiteraard voor de ‘fijnstoffelijke elektrische’ lichamen van de mens: onbeduidende gesteldheden of veranderingen in deze lichamen (veel te klein om door een gewoon EM-instrument geregistreerd te kunnen worden) hebben een sterke, rechtstreekse invloed op het menselijk lichaam van- wege de versterkingsfactor en de resonerende opeenhoping van gewone EM-energie en fysische veranderingen in het resonerende gedeelte van het fysiek lichaam. Er bestaat een solide scalaire electromagnetische basis -een door en door wetenschappelijke basis -voor het oude idee van het genezen van de aura of aura-lichamen, maar dat valt buiten het bestek van dit stuk.
Hoe de scalaire aura van het lichaam tegenwoordig vervuild wordt.

Er is een verborgen, voorals- nog onbekend mechanisme dat ervoor zorgt dat vervuilers zoals ionen, EM-velden en -stralingen, chemicaliën e.d. ons lichaam vervuilen. Hier volgt een beknopte schets van dit mechanisme voor wat betreft de electromagnetische smog die ons van alle kanten belaagt: radio- en TV-stations, 60 Hz-frekwenties in onze huizen en kantoren, autostarters, electrische distributiesystemen, schakelpunten e.d. In de eerste plaats stellen wij ons twee EM- golven voor, die elkaar ontmoeten en met elkaar interfereren. Op het één of ander kritiek punt (of op meerdere punten) zijn de velden in tegenfase en heffen zij elkaar geheel of gedeeltelijk op. Er is dan een vector nul en een verandering in de vacuum-anenergie/nulpuntenergie. Dit is een dynamische, zeer onstuimige verandering voor voorbijkomende golven, maar hij kan een regelmatige of staande golf worden voor twee gefixeerde bronnen, zoals twee distributielijnen enz. Wij worden zo voortdurend blootgesteld aan electro-zwaartekrachtgolven, -pieken en -potentialen, alsmede aan dynamische en statische velden van zeer uiteenlopende aard. Bovendien bevat het patroon van deze electrozwaartekracht- (EZ-)smog -die het gevolg is van electromagnetische smog -zowel gefixeerde als variërende componenten. Hij bevat zeer uiteenlopende frekwenties, waarvan er vele willekeurig variëren. Dientengevolge zitten er uiteenlopende, willekeurig variërende Fourier-transformaties in deze EZ-rnist. Zodoende resoneert nagenoeg elke structuur van het lichaam willekeurig met sporadische scalaire EZ-structuren die ontstaan en weer verdwijnen. Merk op, dat massa zelf werkt als accu of condensator voor scalaire patronen en scalaire straling. Vergelijkingen met diffusie zijn van toepassing: wij kunnen spreken van de ’temperatuur’ in een massa van een bepaald scalair patroon waarmee hij uitgestraald wordt; de ’temperatuur’ is een maat voor de totale intensiteit van dat bepaalde scalaire patroon. Zodoende moeten wij spreken van de ’temperatuur’ van een bepaald scalair patroon, of wij kunnen spreken van de ’temperatuur’ van de geabsorbeerde scalaire resonantie in een bepaalde lichaamsstructuur die dat patroon geabsorbeerd heeft. De onzuivere, zeer gevarieerde samenstelling van electronische smog resulteert in een evenzeer gevarieerde samenstelling van EZ-smog. Speciaal de kleinste ‘complete deeltjes’ van het lichaam individuele cellen -zijn kwetsbaar. Dat geldt ook voor het centrale scalaire (virtuele EM-) celcontrole- systeem (dat door Popp ontdekt is). Het gevolg is dat steeds meer die structuren afgebroken worden, die het meest door de EZ-smog aangetast worden: de cellen, waardoor er een toename is van gevallen van kanker en leukemie e.d. (Er is bv. een provincie in Canada waar, volgens gegevens van Michrowski, drie jaar lang 30% meer kankergevallen geconstateerd zijn.) Ziektes van het immuun-systeem, waaronder het verwoestende AIDS, zijn sterk in opmars. Er zullen zich in de toekomst nog meer aandienen. De behandeling van nieuwe ziektes met standaard- medicijnen en -therapieën zal steeds moeilijker of onmogelijk worden. Uiteindelijk zal uitsluitend scalaire behandeling van het lichaam en verwijdering van de EZ-smog uit het milieu langs scalaire weg een oplossing hiervoor kunnen verschaffen. Scalair-electrisch gesproken, hebben wij dus te maken met een voortdurende EZ-uitwisseling met onze omgeving. Alles in onze omgeving -hoe klein ook -bevindt zich in onze scalaire aura en sijpelt vervolgens, naarmate de tijd verstrijkt, onze fysieke lichaamssystemen binnen (en hopelijk ook weer er-uit). De mens wordt tegenwoordig voortdurend gebombardeerd met talloze vervuilers, wier electrische patronen rechtstreeks de elektrostatische scalaire potentiaal beïnvloeden en zodoende doordringen in onze scalaire aura (fijnstoffelijke elektrische lichamen). Deze vervuilende patronen sijpelen onze fijnstoffelijke lichamen in en uit, met dien, verstande, dat er sprake is van enige opeenhoping in ons fysiek lichaam via het activeringsmechanisme.

Zelfs het water in onze cellen wisselt het ‘vervuilings-patroon’ uit.
Op deze wijze komen chemicaliën, straling (zowel ioniserende als non-ioniserende), elektromagnetische smog, lawaai, elektrische en magnetische velden etc., via EZ alle met hun eigen vervuilingspatronen in het lichaam terecht.
Bovendien leiden zelfs de gedachten, handelingen en emoties van andere bio-organismen -zowel menselijke als niet-menselijke -tot meer uitwisseling van scalaire patronen in en door onze fijnstoffelijke energielichamen, ons lichaam en onze geest.
Onze totale omgeving (klimaat, lucht, wolken, aarde, gras, bomen, structuren, levende organismen en allerlei velden) veroorzaakt meer uitwisseling van scalaire patronen in onze’ fijnstoffelijke energielichamen, ons fysiek lichaam en onze geest.

Chemische vervuiling.
Chemisch afval dat in een bepaald gebied gedumpt wordt, heeft een sterke invloed op de scalaire anenergie-patronen in dat gebied, en daardoor op alle levende wezens daar. Zelfs onze landbouw vergiftigt het milieu, want in de westerse landbouw neemt kunstmest een belangrijke plaats In. Bedenk dat chemie gebaseerd is op lading of, nauwkeuriger gezegd, op ‘uitwisseling van geladen massadeeltjes en interacties’. Het gedeelte met massaloze lading is uiteraard de scalaire substructuur van de eletrostatische scalaire potentiaal en is geheel ingebed in een uitwisseling van een virtuele deeltjesstroom met de omgeving. Aldus vindt er via het medium van de natuurlijke elektrostatische scalaire potentiaal van de aarde een indirecte uitwisseling plaats tussen de massaloze ladings- (scalair veldflux-) patronen van elk organisme in het gebied en de massaloze ladingsflux-patronen van de chemischevervuilers. Gezien vanuit het scalair elektromagnetisme, gebeurt er zelfs iets nog geniepigers met ons milieu en met onszelf. Op het ogenblik hebben chemische bedrijven vele honderden terreinen, waar afval diep in de bodem opgeslagen wordt. Daarbij worden allerlei dodelijke chemicaliën diep onder het aardoppervlak ge.injecteerd in boorputten. Wat de bedrijven niet weten, is dat via scalair~ golven de scalaire EM-patronen van die chemicalien met elkaar reageren door de aarde heen en door en boven het aardoppervlak. Een gedeelte van de EZ-smog die onze fijnstoffelijke electrische lichamen vervuilt, bestaat uit de scalaire modulatie door EZ-smog van die diep geïnjecteerde chemicaliën. Een potentiaal daalt niet tot nul totdat hij op oneindige afstand van zijn bron gekomen is; dat is eenvoudigweg standaard EM-kennis. Aan de oppervlakte en daar-boven kan men gedurende een bepaalde tijd een stijging verwachten van de ’temperatuur’ van de scalaire patronen van die dodelijke chemicaliën in de diepte en een daarmee gepaard gaande stijging van ziektes zoals kanker, tumor, leukemie, immuunproblemen enz. Omdat het immuunsysteem aangevallen wordt, zakt de weerstand tegen ziektes in het algemeen. Zelfs verkoudheden, griep, longontsteking e.d. hebben soms een dodelijke afloop. De EZ-vervuiling van ons milieu legt de kiem voor epidemieën zoals die sinds de tijd van de pest in Europa niet meer voorgekomen zijn. Natuurlijk wordt het totaaleffect op levende organismen drastisch versterkt als het lichaam te maken krijgt met een directe fysieke verontreiniging die zorgt voor directe en sterke chemische veranderingen (patronen van elektrische ladingen) in het fysiek lichaam. Niettemin: de vergiftiging van de aarde leidt ook tot vergiftiging van het levende elektrozwaartekracht-potentiaalveld van de aarde, of er nu sprake is van opname van chemicaliën door organismen of niet.

Electronische smog.

Alle elektrische en magnetische signalen waarmee het milieu te maken krijgt, hebben er een blijvende invloed op. Zoals eerder gezegd, zijn deze signalen in vacuüm in feite patronen van longitudinale golven; verdichting en verdunning (scalaire longitudinale golven van een massaloze-ladingsflux) en circulatie (een werveling in de scalaire golven of in het scalair-veld milieu). Dit zijn alle schaduwvectoren. Deze scalaire patronen penetreren in de fijnstoffelijke elektrische lichamen, in het fysiek lichaam via activering vooraf (positieve tijdstroom) en in de geest via activering achteraf (negatieve tijdstroom). Mechanische smog. Alle roterende machines, explosies, geluiden e.d. hebben op kwantumniveau een zuiver elektro-magnetisch effect. Aldus moduleren hun scalaire elektrische aspecten eveneens rechtstreeks de scalaire omgeving en penetreren zij rechtstreeks in de fijnstoffelijke elektrische lichamen. Vervolgens sijpelen de patronen het fysiek lichaam en de geest binnen via activering.

Totaaleffect.
Op deze wijze kunnen wij de uitwisseling in het milieu zien als één, waarin alles wat in het milieu gebeurt, gevolgen heeft voor de geest, de fijnstoffelijke lichamen en het fysiek lichaam. Merk op, dat dit ook geldt voor zowel 1)de normale, onschadelijke uitwisseling veroorzaakt door de natuurlijke omgeving als voor 2)de vervuilingsveranderingen veroorzaakt door vervormingen in het milieu die kunstmatig opgeroepen worden in de natuurlijke omgeving.
Wij kunnen zelfs spreken van 1)de ‘scalaire temperatuur’ van een bepaald vervuilingspatroon in de geest, 2)een scalaire temperatuur van het patroon in de fijnstoffelijke elektrische lichamen en 3)een scalaire temperatuur van dat patroon in het fysiek lichaam.
Een dergelijke analogie suggereert ook dat elk van deze drie een kritische temperatuur heeft, waarop bepaalde fysische veranderingen in het menselijk organisme (trouwens in elk levend organisme) waarneembaar worden. Bepaalde organismen hebben al verfijnde indicatoren, die erg gevoelig zijn voor scalaire vervuiling. Een voorbeeld hiervan is, dat kort geleden een type zeester bijna geheel uitstierf; kennelijk was de ‘kritieke temperatuur’ voor de één of andere ziekte van die zeester overschreden, waardoor bijna alle exemplaren van die soort het leven lieten.

Een tweede voorbeeld: een boom is een gevoelige scalaire detector en scalairegolf absorbeerder en omvormer. De giftige zuren afkomstig van grote hoeveelheden industrieel en chemisch afval zijn gestadig toegenomen, als gevolg waarvan de scalaire EZ-smog steeds meer door de bomen geabsorbeerd en omgevormd is. Uitgestrekte bossen zijn thans al ernstig aangetast en enkele al stervende -waaronder het beroemde Zwarte Woud in Duitsland. Er zullen er meer volgen, naarmate de temperatuur van de scalaire EZ-smog blijft stijgen. Merk op dat wij, scalair gesproken, het totale fysische milieu moeten beschouwen als levend, omdat scalaire patronen van alle levende wezens doordringen in elke kubieke centimeter van dat milieu. Hierbij horen natuurlijk ook de levenskanalen die de geest van elk schepsel verbinden met zijn lichaam. De SUBSTRUCTUUR van een elektro-zwaartekracht scalair potentiaal (vacuüm ruimte-tijd zelf) is heel levendig ‘levend’, maar niet slechts ‘op zichzelf’ levend. Het is daarom juist vervuilers aan te duiden als veroorzakers van een ziek milieu; scalair gezien kan het levend milieu zelf beschreven worden als gezond of ziek. Tegenwoordig is het absoluut ziek. Ook hier kunnen wij spreken van de specifieke scalaire temperatuur van een gegeven scalair patroon van een vervuiler in de totale electro-zwaartekrachtpotentiaal van de omgeving. Let bijvoorbeeld eens op het effect van chemische kunstmest. Deze versnelt het natuurlijk biochemisch proces van planten; in zekere zin werkt hij als een drug en pepmiddel voor de levende planten die hem toegediend krijgen. Het effect van dergelijke landbouw in de levende biosfeer lijkt op de uitwerking van drugs zoals amfetaminen op mensen. Vervuiling die niet een specifiek versterkend (versnellend) effect heeft, werkt in de levende ESP als rioolbezinksel of lawaai, en komt daarmee overeen met het effect dat mensen ondervinden van medicijnen zoals kalmeringsmiddelen. Industrielawaai, trillingen en schokken van machines, grote draaiende machines, grote elektriciteitskabels, radio- en Tv-stations, en zelfs defecte rioleringen produceren analogons van scalaire patronen die als kalmeringsmiddelen werken op de plaatselijke omgeving. Bovendien kent elk biologisch organisme in een bepaald gebied een volledige scalaire uitwisseling met zijn omgeving. Als het plaatselijk milieu ziek is, veroorzaakt het ziektes in elk levend organisme ter plaatse.
Factoren in de behandeling van het milieu.

Omdat wij een ziek milieu kunnen hebben (en ook werkelijk hebben) kunnen wij ook spreken van ‘behandeling van het milieu’. Meer bepaald zijn wij geïnteresseerd in een behandeling van zowel het plaatselijk milieu als -voor toepassing op lange termijn -in een uiteindelijke behandeling van het totale milieu. Voor een goed inzicht in hoe het plaatselijk milieu en het totale milieu behandeld kunnen worden, is het noodzakelijk bepaalde relevante factoren te begrijpen.

A. Onderlinge bindingen tussen scalaire patronen.
Om te beginnen dienen wij het volgende te bedenken: scalair bezien is het verloop van scalaire patronen naar fijnere en grotere patronen -het ontstaan van substructuren en superstructuren inderdaad het technische aspect van het produceren van ‘reuze-fotonen ‘. Voor een gegeven grondfrequentie is zijn eerste superharmonie (d. w.z. twee maal de grondfrequentie) de eerste frequentie van de hogere band, die prachtig in fase komt met de grondfrequentie. De totale substructuur van diens reuze-foton kan zodoende beschreven worden als een functie van de frequentie-band tussen een grondfrequentie en zijn eerste superharmonie. D. w. z. dat wij alle hogere frequenties buiten het gebied van de grondfrequentie tot aan zijn eerste super-harmonie slechts beschouwen als functies (superharmonieën) van dat gebied. Op deze wijze beschouwen wij de substructuur van het individuele reuze-foton als een functie van de frequentie- bandbreedte tussen zijn grondfrequentie en zijn eerste superharmonie. Op dezelfde wijze is de bovenvermelde grondfrequentie zelf een subharmonie van de substructuur van het een of ander deel van elk ander reuze-foton. Zonder de zaak al te ingewikkeld te maken, kan men inzien dat, als men het zo benadert, elk reuze-foton in feite verbonden is met, en een gedeelte is van, elk ander reuze- foton. En alle reuze-fotonen en hun onderlinge verbindingen zijn eenvoudigweg patronen, structuren en dynamisme in de totale elektrostatische scalaire potentiaal. Via deze superstructuur met onderlinge verbindingen worden bijna onmiddellijk veranderingen tot stand gebracht. Schrijver dezes is zelfs van mening dat de snelheid van dit proces ligt in de orde van grootte van een integrale macht van c, de lichtsnelheid, zodat de snelheden zijn c, c2, c3, ….. , cn, ….. enz. B. Grondfrekwentie-bandbreedte in het spectrum van levende wezens. Om scalaire effecten teweeg te kunnen brengen in biologische systemen, is de frequentie-bandbreedte die gekozen wordt als grondfrequentie die van infrarood naar ultraviolet. Merk op dat men, omdat men begint op een bepaalde basisfrekwentie in het IR en zo verder gaat via steeds hogere frequenties, door het zichtbare licht heen gaat en vervolgens in UV terechtkomt, waar de eerste superharmonie van de IR-startfrekwentie bereikt wordt. Dit IR-UV grondspectrum is van het grootste belang voor het levend organisme. Men heeft ontdekt dat zowel de IR- als de Uv-frequenties een optreden van het Kaznacheyev-effect mogelijk maken. Bovendien ligt de dodelijke frequentie voor eencellige organismen in het UV. Vreemd genoeg werden de eencellige organismen in het donker ‘gedood’ door UV, nadat hun leven twaalf generaties lang stopgezet was en zij vervolgens weer gereanimeerd waren door hen bloot te stellen aan zichtbaar licht. Uit Kaznacheyevs onderzoek blijkt, dat de voornaamste grondfrequentie voor de ‘levensbinding’ bestaat uit, of tenminste te maken heeft met, het bijna-UV. En het werk van Westduitse geleerden toont aan dat de binding zich herhaalt in het IR, waaruit een sterke correlatie blijkt met de grondfrekwentie van IR naar UV in het basis-levensspectrum.

Bandbreedtes van Pulsors.
Bij het fabriceren van Pulsors heeft George Yao het principe van de grondfrequentie van het levend spectrum toegepast; zij zijn afgestemd op specifieke gedeelten van de grondfrekwentie van het levensspectrum.
Er zijn drie basis Pulsors beschikbaar voor behandeling van het levend milieu: 1)rode Pulsors voor het onderste (IR) gebied, 2(blauwe Pulsors voor het bovenste (UV) gebied, en 3)groene Pulsors voor het tussengebied (waar het leven zich voornamelijk afspeelt).
De rode Pulsor. Bepaalde Pulsors zijn afgestemd op het onderste gebied van de grondfrequentie-bandbreedte van het levend spectrum; zij zijn verpakt in rood plastic als aanduiding voor het IR. Deze rode Pulsors resoneren het sterkst met de scalaire energiestroom in het lagere fijnstoffelijke energie-lichaam en tot in het fysiek lichaam. Zij werken speciaal in op de bekkenstreek.

De blauwe Pulsor. Bepaalde andere Pulsors zijn gericht op het bovenste gebied van de grond- frekwentie-bandbreedte van het levend spectrum; zij zijn verpakt in een blauw plastic doosje als aanduiding voor het UV. Deze blauwe Pulsors resoneren met de scalaire stroom vanuit de geest naar en door het hogere fijnstoffelijke energielichaam, en zo verder tot in het fysiek lichaam. Zij werken speciaal in op de mentale en ego-aspecten van het menselijk lichaam en op het gebied vanaf de keel tot aan de bovenkant van het hoofd.
De groene Pulsor. Weer andere Pulsors zijn afgestemd op het middengedeelte van de grond frequentie-bandbreedte van het levend spectrum; zij zijn verpakt in groen plastic als aanduiding voor het groene, levende, centrale ‘hoofd-‘gedeelte. Zij werken speciaal in op de emoties en het gebied van het middenrif tot aan het keelcentrum.

Scalaire-filter Pulsor. Bovendien komt er nog een Pulsor (inmiddels leverbaar; vert.) die af- gestemd is op de frekwentiebanden die uitgezonden worden door defecte electrische apparaten. Het komt in het kort hierop neer, dat het apparaat via de aarding (nulvector) van het circuit een ‘prut’ van vervuilende scalaire frekwenties en stroom ontvangt van het electrische circuit. Normale filters hebben totaal geen effect op deze scalaire prut, omdat zij de scalaire structuur van de nulaarde niet bëinvloeden. Zo kan het dat de scalaire prut na verloop van tijd langzaam zorgt voor ziektekiemen in niet-lineaire gedeelten van aangesloten externe circuits. Halfgeleiderdioden en transistors zijn speciaal kwetsbaar, omdat zij van nature extra niet-lineair zijn als gevolg van hun gelaagde ‘doping-‘constructie. Halfgeleiderapparatuur wordt altijd een tijd lang ‘ingebrand’ om de meest voorkomende storingen en defecten te voorkomen. Bij de overblijvende ‘goede’ ingebrande exemplaren wordt een aanzienlijk aantal van de toekomstige storingen veroorzaakt door steeds terugkerende ontstekingen van de ‘prut van scalaire aarding’ in de diodes en transistors zelf. Feitelijk is dit effect de voornaamste oorzaak van ‘gewone storingen’ in die apparatuur. Een Pulsor die op dit moment door George Yao ontwikkeld wordt (inmiddels leverbaar; vert.) zal met deze ‘scalaire prut’ resoneren en voor een negatief, compenserend, scalair deltapatroon zorgen. Deze Pulsor werkt als een speciale scalaire filter, die de interne ‘scalaire prut’ uit de elektrische aarding verwijdert en de voornaamste gewone oorzaak van storingen in halfgeleiderapparatuur elimineert. Als het door deze filterPulsor beschermd wordt, kan men verwachten dat de gemiddelde tijd tussen storingen (GTTS) in een halfgeleiderapparaat toeneemt met een factor 3 a 4.
Hoe wordt een Pulsor gebruikt?

De basiswerking van de Pulsor is al uitgelegd. Hij reageert in wezen op abnormale scalaire delta’s die in het lichaam teweeggebracht worden door vervuilers of ziekten; de Pulsor zorgt voor een exact compenserende scalaire delta die te danken is aan zijn inherente Prigogine stabiliteit. Aldus reageert de Pulsor direkt met de fijnstoffelijke lichamen en veroorzaakt hij effecten in het fysiek lichaam door middel van activering vooraf, en in de geest door middel van activering achteraf. Met andere woorden: de Pulsor bestrijdt rechtstreeks negatieve delta’s in het totale systeem van geest/levenskanaal/lichaam. De Pulsors worden gemaakt voor drie frequentie-bereiken, die ieder een gedeelte van de IR-UV basisfrekwentie van het levend spectrum bestrijken en dientengevolge het relevante gedeelte van het lichaam, de fijnstoffelijke elektrische lichamen en de geest beïnvloeden.

Hoe zien de Pulsors eruit?
Pulsors zijn op verschillende manieren verpakt, afhankelijk van het doel waarvoor men ze wil gebruiken. Er zijn o.m.: Pulsors in doosjes. Dit type wordt geleverd in een plastic doosje, dat gemakkelijk op de juiste plaatsen van het lichaam -de energiecentra- gelegd kan worden om deze in balans te brengen. Deze Pulsor is leverbaar in de drie basiskleuren. MediumPulsors. Deze zijn bestemd voor algemeen gebruik op electrische apparaten en de telefoon, om schadelijke scalaire straling te neutraliseren die men anders via hen (de aarding van het elektriciteitscircuit en de aarding van de telefoon) zou kunnen opvangen. Ook hier zijn drie kleuren. Ronde Pulsors. Ook dit type, dat in de zak of ergens anders in de kleding gedragen kan worden, is bestemd voor algemeen gebruik. Men kan hem ook permanent aanbrengen op telefoons, elektrische apparaten, en op de gas- of waterleiding. Vergeet niet dat al deze systemen een eigen netwerk hebben; hun aardingen bevatten derhalve verschillende mengels van scalaire straling.
Ronde Pulsors kunnen bovendien bevestigd worden op de afdekplaat van de electrische schakelkast, zodat zij een van de voornaamste knooppunten waar atmosferische stralingen het electrisch circuit binnendrin- gen onschadelijk kunnen maken.
Ronde Pulsors kunnen ook bevestigd worden in de koelkast om de schadelijke scalaire straling, die zo overvloedig aanwezig is in hedendaagse voedingsmiddelen te neutraliseren. Ronde Pulsors zijn er alleen in het rood, omdat zij bedoeld zijn om te reageren met het onderste gedeelte van de grondfrequentie van het levend spectrum.

Pulsorhangers. Het is de bedoeling dat mannen dit type op het kuiltje in de hals of op de zonnevlecht dragen en vrouwen op het hart-centrum. Zij kunnen aan een zijden koordje of gouden ketting bevestigd worden, en zijn leverbaar met diverse halfedelsteensoorten als afdekkend versiersel. Het doel van deze Pulsorhangers is er mede voor te zorgen dat de lichaamspolariteit en energiestroom- patroon gehandhaafd blijven.
Verdere opmerkingen. Elk van deze Pulsors heeft tot doel schadelijke scalaire anenergiepatronen in iemands fijnstoffelijke energielichamen, zijn geest, lichaam, voedsel, vocht en omgeving te neutraliseren. Vanwege zijn unieke samenstelling, scalaire resonantie, en Prigogine stabiliteit, is de Pulsor in staat exacte scalaire contrapatronen te produceren tegen schadelijke, onnatuurlijke delta’s in onze totale omgeving. Op deze wijze brengt de Pulsor het lichaamssysteem in evenwicht (hij ‘her- polariseert’ het), met inbegrip van al zijn fijnstoffelijke energievelden en zijn levensstroomkanalen. In de wereld van tegenwoordig wordt men continu blootgesteld aan een elektrisch bombardement uit diverse bronnen: radio’s, televisie-toestellen, neonverlichting, telefoonnetwerken, scalaire straling van gasleidingen, chemische vervuilers, geluid, lawaai, schokken, draaiende en werkende machines – zoals de auto die elke dag gebruikt wordt -straalmotoren, enz. Wij hebben ook van doen met scalaire patronen van schadelijke aard, die ons treffen in de vorm van krachtige, lange afstands-bestralingen van het Noordwestelijk halfrond door de Sovjetunie. Bovendien worden ook het voedsel en het water dat wij gebruiken vervuild door scalaire patronen afkomstig van al deze zaken en nog meer.
Speciaal metalen voorwerpen die wij bij ons dragen -ritssluitingen, horloges, halskettingen, ringen, gespen, wisselgeld en juwelen -werken als antennes die de energie-disoriënterende stralingen en golven opvangen en opslaan.
Bovendien werkt het elektrostatisch scalair achtergrondpotentiaalveld als een directe koppelaar tussen onze fijnstoffelijke elektrische lichamen (scalaire velden) en deze schadelijke vervuilers.

De Pulsor is ontworpen om ons te beschermen tegen het dagelijks bombardement van destructieve en schadelijke elektrische vervuiling vanuit al deze bronnen, omdat deze vervuilers de natuurlijke polariteit en scalaire substructuur van het lichaam aantasten en uiteindelijk problemen geven zoals chronische spanning, frustratie, hoofdpijn, voortdurende angst (bezorgdheid) en pijn. Als men voortdurend blootgesteld wordt aan vervuilers, krijgt men te maken met een of meerdere ziektebeelden die langzaam In het fysiek lichaam ontstaan. De opeenhoping van deze chronische patronen is eveneens te bestrijden door regelmatig gebruik te maken van Pulsors. De Pulsor kan niet voorkomen dat men stralingsbrandwonden oploopt, maar zorgt er wel voor, dat de natuurlijke fijnstoffelijke energiefuncties van het lichaam intact blijven, speciaal de natuurlijke scalaire anenergie-functies. Aldus wordt het natuurlijk zelfgenezend vermogen van het lichaam versterkt, waardoor het zich sneller herstelt.

De nerveuze prikkelbaarheid van mensen is hoofdzakelijk te wijten aan een storing in hun fijnstoffelijke energie- (scalaire anenergie-)velden. De Pulsor kan ook contrapatronen produceren tegen deze storing, waardoor het zenuwstelsel van de betreffende persoon gestabiliseerd en gepolariseerd wordt.
De Pulsor heeft optische eigenschappen; zijn emissies hebben een activerende werking. Soms belicht de Pulsor fotoplaten nadat voldoende activeringstijd (bv. 72 uur) verstreken is.De paranormaal begaafde of helderziende (d. w.z. iemand die zijn beide hersenhelften gebruikt als een scalaire interferometer) ziet de Pulsor gewoonlijk omgeven door een gasvormige vlam. De Pulsor heeft op iedereen een uitwerking, maar slechts weinigen zien rechtstreeks hoe zijn scalair veld werkt (paranormaal, of door hun hersenhelften te gebruiken als scalaire interferometer om de werking te kunnen registreren).
Omdat water scalaire anenergie en anenergiepatronen absorbeert, absorbeert het ook de straling van scalaire patronen van de Pulsor. Water kan opgeladen worden met scalaire energie, met inbegrip van de scalaire energie van de Pulsor.

De Pulsor werkt in op de zevende wervel en het daarbij horende zenuwstelsel, zodat een maagreflex teweeggebracht wordt. Als men de Pulsor direkt op de maag legt, of daar in de buurt, brengt hij een maagreflex teweeg, waardoor de spijsverte ring bevorderd wordt en spanning rond de schouders en de nek verminderd wordt. Sommige mensen voelen het strijken van de Pulsor over hun huid. Dit komt omdat men aangetoond heeft, dat de huid een verticale electrisch veld gradiënt heeft, die dalingen en stijgingen val) druk en temperatuur waarneemt en erop reageert. Daarom bestaat er een verschil in scalaire potentiaal tussen de binnenkant en de buitenkant van de huid. M.a.w., de huid werkt als een SCALAIRE CAPACITEIT , en slaat scalaire flux op vanuit zijn interne en externe omgeving. Men roept een VERANDERING in de externe scalaire omgeving van de huid op door er met de Pulsor zachtjes overheen te gaan. Op deze wijze worden door de strijkbewegingen van de Pulsor scalaire stromen in de huid teweeggebracht, die geregistreerd kunnen worden via de gevoelige synaptische vonken van de zenuweindjes in de huid. Wie voldoende gevoeligheid bezit, kan dit effect bewust ervaren. De anenergie van de Pulsor kan door de meeste mensen ervaren worden als een trekkend, prikkend en kruipend gevoel. Via de verschillende mechanismen die eerder gedetailleerd besproken zijn, brengt de Pulsor bij mensen rechtstreeks anenergie- en energiepatronen teweeg.

 

GEZOND EN ZIEK; EEN KORT OVERZICHT
Het elektrisch lichaam. Lichaam en geest in werking zijn electrische apparaten, maar dan in de uitgebreide zin van het nieuwe elektromagnetisme, niet de orthodoxe theorie. Schrijver dezes heeft al een uitgebreid elektromagnetisch model gedemonstreerd, waarin zowel geest als materie- en de koppeling daartussen een rol spelen. Dit model is hyper-dimensionaal: in eerste instantie kan de geest voorgesteld worden als driedimensionaal, maar dan drie orthogonale fasen (in de oneindige-dimensionale ruimte) verwijderd van het gewone driedimensionale fysieke universum. De geest wordt dan zelfs onderdeel van de ‘neststructuur van de tijd’ en daarmee ook onderdeel van de substructuur van gewone elektrische lading (massaloze component). Geest en lichaam zijn in harmonische, afge- stemde resonantie met elkaar in de hyperruimte, d. w.z. van het derde lagere niveau van virtuele toestand (ladings-toestand) tot de gewone waarneembare ruimte (fysieke realiteit, of waargenomen massa).

Het effect van de geest op het lichaam. Elke langere mentale druk zorgt voor een langdurige verandering in de hyperruimtelijke ladingsstroom, die de geest met het lichaam verbindt. Deze verandering breidt zich daardoor langzaam uit tot in het bio-communicatiesysteem van het lichaam, gaat door het gehele menselijke zenuwstelsel en doet zich uiteindelijk voor in elke cel. Afhankelijk van de oriëntatie (vaste bias) van de koppeling tussen de geest en het lichaam van de betreffende persoon, zorgt dit stresspatroon ervoor, dat er energie opgewekt wordt in één of meerdere gedeelten van het lichaam, waardoor storingen het gevolg zijn en uiteindelijk, als er niets aan gedaan wordt, ziekten ontstaan. Uit onze taal blijkt dat wij dit onbewust weten: iemand voor wie de maag erg belangrijk is, zegt dat iets hem ‘zwaar op de maag ligt ” terwijl iemand voor wie het hart erg belangrijk is ‘het hart niet heeft’ om dit of dat te doen. Bij eerstgenoemde zal stress zich waarschijnlijk fysiek uiten in de maag en bij laatstgenoemde in het hart. Op dezelfde manier zullen activiteiten (zoals vrij spelen zonder competitie-element!) die mentale druk doen afnemen, evenzeer de schadelijke energieën in het fysieke lichaam bestrijden en doen afnemen.

Welke rol spelen emoties hierbij? Eigenlijk betekent het woord ‘emotie’ niet meer dan ‘naar buiten gaan’. Het betekent dat ‘iets’ vanuit de geest het lichaam in gaat, daar veranderingen teweeg brengt en het lichaam op een bepaalde manier laat reageren. ‘Emoties’ werken in wezen zodanig, dat zij patronen uit de hyperruimtelijke geest opdringen aan het ruimtelijk lichaam, en wel via het hyperruimtelijk resonerend koppelen tussen geest en lichaam. Het ‘iets’ dat de geest verlaat, bestaat uit scalaire resonerende patronen; de reactie die daarop volgt resulteert in echte electrische en chemische veranderingen in het lichaam. De krachtige endocriene klieren functioneren als ‘energiecentrales’ of ‘energieversterkers’ voor de emotionele werking, waarbij elke klier geassocieerd wordt met een scalair resonerend centrum. Het scalair resonerend centrum is in de geschiedenis ‘chakra’ genoemd; in het Oosten weet men al duizenden jaren van het bestaan hiervan. Het stromen en laten ontstaan van anenergie-patronen is ook al duizenden jaren bekend, en wordt algemeen aangeduid als de stroom ‘chi’ in China, ‘ki’ in Japan of ‘prana’ in India. Scalaire stromen, d.w.z. chi-stromen, in het lichaam gaan door de meridiaanstelsels die door de oude Chinezen ontdekt zijn. Er liggen vele scalaire resonantie-punten (acupunctuurpunten) op het lichaam, die elk in verband staan met bepaalde plaatsen in, en reakties van het lichaam. Groepjes acupunctuurpunten vormen samen knooppunten, die gevoelig zijn voor frequenties. Zo kunnen scalaire frekwenties bepaalde acupunctuurpunt-centra laten resoneren, daarbij bepaalde onderdelen van het lichaam beïnvloeden en bepaalde effecten teweeg brengen.Via de expansie van Fourier, kan een gegeven scalaire golfvorm ontwikkeld worden om bepaalde organen, streken of structuren te beïnvloeden en bepaalde veranderingen te weeg te brengen in het bio-systeem. Dit is bijvoorbeeld het geheim van de psychotronische generatoren van Pavlita. Als een mens zich ontspannen of vrij voelt, vertegenwoordigt zijn normale mentale patroon zijn ‘emotionele basistoon’. Als dat patroon geen schadelijke druk of tendens van enige betekenis heeft, is die mens volmaakt gezond (volmaakt ontspannen). Als het patroon een schadelijke druk of tendens heeft, dreigt er gevaar voor de gezondheid: de in het lichaam opgewekte energie veroorzaakt een verandering in het normale functioneren van het lichaam. De geest is er de oorzaak van dat die persoon zich niet goed voelt. Alle psychologische behandelingen zijn erop gericht de geest vrij te maken van stress, waardoor de schadelijke stresspatronen in het lichaam verdwijnen en deze mentale oorzaak van de ziekte weggenomen wordt.

In bepaalde zeldzame gevallen kan de geest zelfs met zichzelf reageren, of zich splitsen in twee, praktisch gescheiden functionerende, groepen of ‘persoonlijkheden’. Dit is het verschijnsel van de gespleten persoonlijkheden’. Ook hier is de behandeling erop gericht de stress die verantwoordelijk is voor de ‘splitsing’ te laten afnemen en verdwijnen, zodat de meerdere persoonlijkheden weer samensmelten tot slechts één functionerende groep.

Bewustzijn van de waarnemer. Het koppelen van geest en lichaam is tweeledig: er stroomt een hyper-ruimtelijke flux van de geest naar het lichaam en er stroomt een hyper-ruimtelijke flux van het lichaam de geest binnen. Er is sprake van een ‘hysterese-vertraging’ in de tijd die ligt tussen het ontstaan van een kwantumverandering in het menselijk lichaam en het ontstaan van een kwantumverandering in de geest. In feite is Uw ‘bewustzijn’ (Uw besef van tijd) het gevolg van deze hysterese-vertraging, zoals in ‘Uw waarneming van de fysieke wereld’. Zware druk in de geest kan intramentale opsplitsingen in op elkaar reagerende groepen of persoonlijkheden ten gevolge hebben, die met elkaar kunnen wedijveren om de heerschappij over de bewustzijnslus naar het lichaam en het zenuw

stelsel. De overgang naar een andere persoonlijkheid is te merken aan, vaak ingrijpende, veranderingen in de chemie en het electrisch systeem van het lichaam, de kijk op het leven en de geestes- toestand, enz.
Uitwerking van het lichaam op de geest. Het lichaam is zowel een afgestemde ontvanger als een gerichte zender. De dubbele koppeling van geest en lichaam houdt in, dat elke fysieke cel, structuur en functie en elk orgaan een tegenhanger heeft in de geest, omdat er een hyper-ruimtelijke feedback is naar de geest (op dezelfde wijze heeft elke mentale nuance een direkte tegenhanger in het fysieke lichaam). Omdat er twee virtuele tussen niveaus zijn, bestaan er tussen lichaam en geest drie ruimten. Deze tussen niveaus hebben elk hun eigen ‘hysterese-tijdvertragingen’, die genesteld zijn in het totale ‘hysterese-tijdvertragingsbewust zijn ‘. In elementaire zin zijn op deze niveaus samen met hun ingesloten tijdvertragingen en patronen tussen functies mogelijk, die halverwege de geest en de materie liggen, en die tussen functies zijn binnen het massaloze elektrische-ladingsveld (elektrostatische scalaire potentiaal) zelf. De eenvoudigste manier om naar deze tussenniveaus te kijken is hen te beschouwen als fijnstoffelijke elektrische lichamen, binnen de elektrostatische scalaire potentiaal, waar wij verwijzen naar de verbrede elektromagnetische betekenis van ‘elektrisch’. Op deze wijze bestaat er een echte, fysieke (hoewel virtuele) elektrische basis voor de oude Oosterse stelsels, die een overzicht kenden van de soorten functies van ‘etherische lichamen’ van een persoon. Merk op, dat wij spreken van en in een verbrede fysica, niet zomaar ‘metafysica’. De werking van dit alles als geheel is uiterst ingewikkeld en valt buiten het bestek van dit stuk. Het is hier echter wel op zijn plaats om aan te duiden wat de stevige, fysieke basis van ‘fijnstoffelijke energielichamen’ is, of van de daar binnen in genestelde ‘fijnstoffelijke energievelden’ van een levend bio-organisme. Alles wat zich in het organisme afspeelt -in de geest, het lichaam en de elektrische lichamen daartussen geeft vorm aan en structureert het dynamische scalaire veld van het organisme.

Meerdere niveaus van de geest. Men kan zien dat een mens op verscheidene niveaus leeft; hij of zij moet schematisch in minstens zeven dimensies weergegeven worden, als men de mentale, fysieke en levenseigenschappen van het biologische systeem wil betrekken in het schema. Op deze wijze kan men spreken van meerdere ‘geesttesniveaus’ of ‘bewustzijnsniveaus’, omdat bewustzijn en de hysterese-tijdvertraging in de koppeling in gesloten lus tussen geesteswereld en lichaamswereld identiek zijn. Dit is een verklaring voor diverse psychologische stelsels en de bewuste (eenzijdig bewuste, enkele hysterese-vertragingslus), onbewuste (meervoudig bewuste, meervoudige hysterese-vertragingslus), en de onderbewuste (meervoudig bewuste, meervoudige hysterese-vertragingslus) geest.

Met het nieuwe elektromagnetisme kan men de psychologie een stevige natuurkundige basis geven, maar dit valt buiten het bestek van dit verhaal. Alle geestes niveaus krijgen echter vertraagde veranderings aanzetten vanuit het fysiek lichaam, zodat de gesteldheid van het lichaam inderdaad de gesteldheid van de geest beïnvloedt. Dit geldt speciaal voor kleuters en jonge kinderen, bij wie deze lussen geheel open staan voor indrukken van buitenaf, zonder kritiek of oordeel. Totdat flinke combinaties van mentale functies deel gaan uitmaken van de fysieke ervaring, lijken de kleuter- en kindergeest sterk op zachte was, die gemakkelijk te kneden is in geconditioneerde vormen, die opgedrongen worden door de ervaren omgeving. Naarmate de persoon ouder wordt, worden de reacties van de geconditioneerde persoonlijkheid veel krachtiger, en evalueert en interpreteert hij van zijn bewuste ervaringen, voordat zij in het onderbewustzijn verdwijnen.

Instinct. Wij worden geboren met bepaalde, voorgeprogrammeerde mentale functies en combinaties, waaronder de hartslag, reacties op pijn en harde geluiden, en reacties op honger en fijne dingen, e.d. Op deze wijze zijn bepaalde gedeelten van de tweezijdige koppeling tussen functies van geest en lichaam al ‘ingeslepen’ en resonerend. Men kan zelfs beweren, dat alle elementaire instinctieve geheugensporen al bestaan, zowel als structuren van celweefsel en als hyper ruimtelijke analogieën van die structuren in de geest, en dat toekomstige geheugensporen slechts combinaties zijn van deze geheugensporen en wijzigingen daarin. Hoe dan ook: heel wat instinctief gedrag is al bij de geboorte in de mens voorgeprogrammeerd; daaropvolgende ervaringen conditioneren deze aangeboren geheugensporen verder dusdanig, dat zij veranderd, gecombineerd, of ontwikkeld worden.

Aangeleerde reactie. Terwijl wij het levensspel spelen, leiden de complexe wisselwerkingen en interacties van onze geest en ons lichaam enerzijds en de tussenliggende elektrische lichamen anderzijds, tot aangeleerde of geconditioneerde reacties. Wij breiden hier echter het begrip geconditioneerde reactie sterk uit, door specifiek alle niveaus van de hysterese-lus te betrekken bij de koppelingen tussen lichaam en geest. Wij worden voortdurend geconditioneerd door onze totale omgeving en ervaring, niet alleen door de ervaringen waarvan wij ons bewust zijn. Deze geconditioneerde reacties vinden plaats in het lichaam, in de geest, en op de twee niveaus van tussenliggende lichamen (d. w.z. in de scalaire elektrische aura van het lichaam). Ieder van ons wordt steeds unieker, en er zijn geen twee mensen die exact gelijk zijn. Vele van onze geconditioneerde reacties zijn nuttig, maar het is onvermijdelijk dat enkele dat niet zijn. Merk echter op, dat wij het standpunt verkondigen dat alle aangeleerde reacties/gedrag een weerspiegeling zijn van complexe combinaties en permutaties van het normale, primaire, aangeboren en voorgeprogrammeerde functioneren van het systeem; d.w.z. menselijke ‘software’-functies die aangeleerd zijn via het rangschikken, op elkaar laten reageren en onderverdelen van de ingebouwde ‘hardware’-functies.

Pijn. Bepaalde voorgeprogrammeerde reacties vinden plaats in de koppeling van het fysieke lichaam aan de geest. Een hiervan is een direkte reactie om te voorkomen dat men pijn krijgt. Deze reactie is een overlevingsmechanisme, want normaliter voelt en ervaart men pijn wanneer iets het lichaam fysiek begint te beschadigen. Hoe intenser de pijn, hoe sterker de daaropvolgende automatische reactie. Schrijver dezes heeft elders andere voorgeprogrammeerde reacties genoemd, waaronder de angst voor snijwonden, de angst om gestoken te worden met spitse voorwerpen, de angst voor een moeizame beweging, de angst voor een plotselinge of snelle beweging en de angst voor elke bedreiging voor de ogen (speciaal met scherpe, spitse voorwerpen).
Ziekte. Een ziekte van het lichaam wordt altijd veroorzaakt door een fysische storing in het een of ander onderdeel van zijn structuur of van zijn functies; in kwantum-mechanische zin is ziekte geheel elektrisch van aard.

Ziekte die externe oorzaken heeft. storingen kunnen veroorzaakt worden door ontelbare externe hoofdoorzaken, zoals virale en bacteriële infecties, lichaamsbeschadigingen, ongevallen, opzettelijke verwondingen, elektromagnetische effecten, enz. Bedenk dat al deze milieu-oorzaken fysische veranderingen in het lichaam teweegbrengen; d. w. z. in zijn fysische structuur, zijn functioneren, zijn samenhang e.d. Volgens de kwantummechanica vinden alle waarneembare veranderingen uiteindelijk hun oorsprong in de uitwisseling van virtuele deeltjes; zodoende zijn het uiteindelijk SCALAIRVELD VERANDERINGEN die verantwoordelijk zijn voor alle schade aan, en het slecht functioneren van het lichaam, omdat uitwisseling van virtuele deeltjes een scalair-veld functie is. Als wij rechtstreeks veranderingen kunnen aanbrengen in het scalaire veld (d. w. z. opzettelijk de interakties van de primaire virtuele toestand oproepen), kunnen wij in principe het lichaam daarmee bestralen en elke door de omgeving veroorzaakte ziekte genezen of voorkomen. Dat is uiteraard het voornaamste medicijn van de toekomst; voorlopig moeten wij ons concentreren op elementaire middelen die ervoor kunnen zorgen of ertoe kunnen bijdragen, dat het lichaam geneest van allerlei kwalen. George Yao’s eenvoudige microkristal,instrumenten (Pulsors) zijn voorbeelden van doelgericht gemaakte scalaire-resonantie instrumenten, waarmee scalaire delta’s in het uitgebreide elektrische systeem van het lichaam afgezwakt en gecorrigeerd kunnen worden, zodat de lichaamsgesteldheid weer in orde komt. Om ziekten te genezen of te verlichten neemt de huidige medische wetenschap zijn toe- vlucht echter voornamelijk tot medicijnen, operaties, bestraling en fysiotherapie; vaccinatie is het voornaamste middel om bacteriële en virale infectieziekten te voorkomen. Bedenk hierbij dat, in kwantummechanische zin, alle medicijnen en stralingen via electrische middelen hun uitwerking hebben op het niveau van uitwisseling van virtuele deeltjes. Alle pogingen van het lichaam zelf om te genezen, brengen eveneens effecten teweeg via dergelijke electrische middelen van de virtuele toestand. GEZIEN VANUIT HET NIEUWE ELECTROMAGNETISME, ZIJN ZOWEL ZIEKTE ALS GEZONDHEID VOLLEDIG ELEKTRISCHE TOESTANDEN; ZIEKTE IS SLECHTS EEN AFWIJKING VAN HET NORMALE PATROON IN DE TOTALE KWANTUM-MECHANISCHE TOESTAND VAN HET LICHAAM EN ZIJN FUNCTIONEREN.
Intern veroorzaakte ziekten. De oorsprong van een ziekte kan ook in het organisme zelf gelegen zijn. Auto-immune ziekte bijvoorbeeld, is een vorm van ziekte die veroorzaakt wordt door de vatbaarheid van het lichaam voor zijn eigen genen en antigenen. Ook bij zo’n ziekte hebben wij te maken met structurele en/of functie-veranderingen in het lichaam zelf en – als wij het kwantummechanische feit aanvaarden dat alle fysische veranderingen veroorzaakt worden door uitwisseling van massaloze lading (virtuele deeltjes) – hebben alle ziekten een elektrische oorzaak.
HIERUIT VOLGT DAT DE IDEALE BEHANDELING VAN EEN ZIEKTE EVENEENS ELECTRISCH ZAL ZIJN, ALS EENMAAL DE UITGEBREIDE ELECTROMAGNETISCHE TECHNOLOGIE VOLWASSEN IS

 

Google:
https://www.startpage.com/do/dsearch?query=pulsor+van+George+Yao&cat=web&pl=opensearch&language=english
http://www.healthimprovement.nl/pulsor.php

This device uses crystals incorporated in a nondisclosed way to create a system far from thermal equilibrium. Its an improvement to the “Wands of Horus” that was invented in ancient Egypt. The author invented a device that utilized crystals cut to resonate with frequencies between infrared (heat) and light. These frequencies interact with matter and create the photoelectric effect. Since this device was invented to work far from thermal equilibrium, when the energies/fields emitted from the body enter the device, its atomic lattice will adjust its angular momentum with the angular momentum of the radiation until coherence (See self-organization in nonequilibrium systems Ilya Prigogine 0471024015). This coherent energy/field is fed back into the body and its effects is measured with Kirlian Photography. It has a great scalar theory that should be compared with “Trans-dimensional Unified Theory” ISBN 1456871102. Basically, it is possible that the angular momentums of all known energies/field within the space surrounding an object can align with each other. Scalar energies/fields surround us but cannot be measured directly. That the energies/fields of the physical body may not be aligned with that of the nonphysical(body). The verdict is still out whether or not this device can cause alignment between the physical and nonphysical. Its well known that virtual particles can popp in and out of existence from the nonphysical and I speculate that they can create coherence between all energy/fields within the space surrounding us.
To create a device that can interact with the nonphysical that doesnt utilize pair production and mutually annihilation but uses the photoelectric effect would require a new theory if it occurs.
Magnetite/ GEM verstoringen/traumas kunnen worden opgelost; dit oplossen geeft lichamelijk – emotioneel en geestelijk ontspanning. Vermoeidheid en irritatie van elektronische apparatuur verdwijnt.
Pulsors neutraliseren geopathische straling en zendmasten.
Pulsors brengen GEM in balans.
Pulsors neutraliseren ons eigen GEM-veld.
polariteits-therapie van Dr.Randolph Stone https://www.startpage.com/do/dsearch?query=Randolph+Stone+polarity&cat=web&pl=opensearch&language=english
https://en.wikipedia.org/wiki/Randolph_Stone
http://www.healthimprovement.nl/pulsoronderzoeken.php?val=kirl
http://www.healthimprovement.nl/theoriebearden.php
een contra-resonantie in tegenfase.
De scalaire effecten van het microkristal en de Pulsor worden nog verbreed door magneto-strictie en magneto-optische rotatie-effecten.
===========================================