Vrije energie – waarom nog steeds geen doorbraak

Hierbij een interessante visie van Nico die mij toegezonden werd.
En visie waar ik ook steeds meer achterkom dat het alles te maken heeft met het bewust-zijn van de mens.
Er is zoveel meer dan we denken te weten. Als mens beginnen we ons nu pas te herinneren wie wij zijn.
Zover mijn ervaring tot nu toe strekt, is dat we eerst in ons eenheids-bewustzijn moeten komen.
Geen polariteiten. Geen goed en kwaad. In je nulpunt komen, waar alles stil is. (en mogelijk)
En als je in die flow zit, kan alles. Ook vrije energie.

 

 

Dag x,

 

Hier mijn antwoord op jouw vraag naar het niet doorbreken van vrije energie.
Een uitgebreid en tegendraads antwoord, maar dan heb je ook wat.
Om die reden stuur ik het ook naar Frank, misschien dat hij het wil doorsturen naar de Naarden gangers, hun adressen heb ik onder mijn klapperboom niet beschikbaar.
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
 
Mij bereikte de vraag waarom vrije energie (VE) maar niet wil doorbreken.
Peter Lindemann geeft op zijn website een goede analyse en identificeert 4 krachten die introductie van VE tegenhouden maar zijn verhaal is niet kompleet, er blijven vragen hangen.
 
Voor de twijfelaars en alle duidelijkheid, de oorzaak van dit niet doorbreken is niet omdat VE een fraaie fabel is, in tegendeel! Voor wie dat denkt heb ik een prima geneesmiddel, de practical guide to free energy devices van Patrick j. Kelly dat een lawine aan informatie, patenten, systeembeschrijvingen en namen biedt en waarin bijvoorbeeld Don Smith wordt genoemd die alleen al meer dan 50 verschillende nulpuntenergie apparaten ontwikkelde met tot 3600% COP.
 
Hier dan mijn visie en aanvulling op de Lindemann analyse, een ander geluid.
 
Eerst even een definitie van VE, de enige zinnige lijkt mij:
Vrije energie is alle energie in het universum voor zover het niet wordt beheerd en uitgebaat, dus gemonopoliseerd door een elite, met het doel om controle over en winsten uit de energieverbruikende mensheid te verkrijgen.
Deze definitie houdt in dat als we energie niet vrij verkrijgen, er zelfs veel voor betalen, we dom en geconditioneerd bezig zijn. Nuja, dat is nu juist de crux van het spel.
(VE is hoofdzakelijk nulpuntenergie, maar ook wind, zonnestraling, gravitatie e.d.)
 
3 redenen om introductie van VE te blokkeren zijn:
            a. controle en uitbuiting, feitelijk slavernij van de wereldbevolking
            b. voorkomen van een herhaling van het Atlantis debacle
            c. het zicht op het hogere doel van ascensie niet voor de vleugels vliegen
Hier valt onmiddelijk op ( b en c) dat we blij mogen zijn dat VE wordt (werd) tegengehouden.
 
Gemakshalve onderscheid ik hier twee partijen die de hoofdrollen spelen in dit VE ‘drama’   en noem ze het Licht en het Duister.
Het Duister is gebaat bij (a) en (b), het Licht bij (b) en (c).
Nu wordt duidelijk waarom het met VE maar niet wil lukken, het Duister en het Licht willen dit beide (nog) niet en tegen zoveel ‘conspiracy’  van kenners van de hogere scheppingswetten zijn een handvol enthousiaste Willie Wortels echt niet opgewassen.
 
Ad a:
Voor wie punt a niet duidelijk is zal dit artikel wel niet bedoeld zijn.
Ad b:
VE technologie is inherent simpel en goedkoop en kan daarom niet worden gemonopoliseerd. Eenmaal out of the box zal het in ieders handen vallen. Maar…de wereldbevolking is nog schokkend primitief. Opblaasarabieren en verwante dwaallichten zullen het gaan misbruiken e voila, een Atlantis reprise zal het gevolg zijn.
We zitten precies in de overgangsperiode waarin we al wel de scheppingskrachten hebben ontdekt maar nog niet de wijsheid hebben om er mee om te gaan. Daarom moet VE (nog korte tijd) verboden blijven, in ieders belang.  De goeden moeten hier onder de kwaden lijden maar dat is maar voor korte tijd en VE ontwikkelen mag inmiddels volop, zolang het grote publiek maar met rust wordt gelaten.
Ad c:
VE technologie, en zelfs VE voorbij, zoals de (nagenoeg) energievrije technologie van Keshe, is en blijft technologie en als zodanig  een dode versie van wat de levende natuur al biedt.
            Dit is een vergaand topic en zal niet aan iedereen besteed zijn, maar het is toch eenvoudig in te zien dat de hogere menselijke vermogens waar we allemaal wel van hebben gehoord de originelen zijn van de technologische dode varianten der ‘wetenschap’ .
Wijzelf zijn, als scheppend bewustzijn, in wezen de ultieme ruimte en tijd reizigers alsmede scheppers en kunnen – zoals inmiddels wetenschappelijk bewezen – volstaan met prana als voedsel (bijbels: manna uit de hemel). Dit eenmaal weer ontdekt wordt alle technologie overbodig.
Maar wie wil die reuzensprong maken? Willen we niet stiekum nog onnozel blijven en ervaren wat er allemaal mogelijk is met Keshe space craft en andere wonderen van technisch vernuft?
Daarom, omwille van het ascensieproces, moest de verlokking/dwaling van techno toys nog even in de wachtkamer. Dat wil zeggen voor de massa.
Voor de elite is deze beperking niet van toepassing.
Het uitblijven van VE en andere hi tech is dus een illusie van en voor de massa, geen feit.
 
 
Met deze drie redenen in beeld rijst de vraag of het uitblijven van VE nu het ge
volg is van samenzwering of niet.
Als we samenzwering definieren als een vorm van samenwerking die tot doel heeft voordeel te behalen ten koste van niet deelnemenden zien we dat die vraag niet zonder meer bevestigend kan worden beantwoord. Het is een kwestie van optiek. Met evenveel recht kan men spreken van samenwerking, zelfs van een humanitair hulpprogramma (idioten tegen zichzelf beschermen).
Zeker is echter wel dat binnen het legioen der Duistere troepen, en dan met name binnen de lagere regionen ervan, de samenzweringsdefinitie van toepassing is. Dat sluit echter niet uit dat er binnen (de hogere regionen van) dat Duistere legioen ook het besef is van het grotere plaatje, van de belangrijke rol die het Duister speelt. Simpel gezegd, het Duister is er dus is het onderdeel van de puzzle des levens die iedereen op zijn eigen wijze mag oplossen.
            Met dit laatste verwijs ik naar een ongehoord experiment van – naar mijn idee – de Elohim waarbij 2 tijden/denkwijzen in 1 tijd werden gestopt met als doel frictie en het ontstaan van iets geheel nieuws. De ‘ normale’ cyclus/circel kreeg een draai en werd de lemniscaat met een snijpunt dat wordt geduid met het symbool van het kruis.
Hoogste tijd om het hierbij te laten, de technos hebben staan hier zeker al te springen om af te haken. ;).  Ik hoop dat de vraag waar dit verhaal mee begon hiermee van een meer volledig antwoord is voorzien.
 
 Tot zover mijn antwoord op je vraag, ik hoop dat je er wat mee kan.
 

Als aanvulling nog een drietal gedachten, 3 vormen van bedrog als onderdeel van het conspiracy thema in breder verband:

 
Het belangrijkste ingredient van alles wat  we eten is de intentie waarmee we dat doen.
Wie zegent nog zijn voedsel, wie kent nog zijn macht?
Zelfs Emoto blijft een roepende in de woestijn terwijl toch genoegzaam bekend is dat zowel ons lichaam als ons voedsel nagenoeg geheel uit water bestaan.
Yogies laten zien dat men zelfs gif kan eten zonder nadelige gevolgen.
De hoogste tijd dus om alle dieetgoeroes de deur te wijzen.
Wij zijn multidimensionale wezens (van hier tot god) en daarom ontworpen met een multidimensionaal scala aan voedingsmogelijkheden ofwel energie input, van prana tot kanibalisme.
Het afstemmen op een andere keuze, een ander dieet, is een langzaam proces en meer een kwestie van innerlijke progressie dan van aangeprate keuze. Dit is de reden waarom velen die willen opschalen (richting prana) onstabiel worden, ziek worden. En vervolgens de goeroe uit gaan hangen en roepen ‘het kan niet’ , ‘vlees moet’  en meer van dat soort illusies die waar worden zodra men zichzelf het geloof erin aanpraat. Want: ‘U geschiede naar uw geloof ‘ ofwel we zijn zelfprogrammerende biorobots.
We kunnen van alles eten, maar niks echt goed. Net als een combinatietang van alles kan vastklemmen maar niks echt goed. Daar voor is specialistisch gereedschap toch beter.  Een pandabeer bijvoorbeeld verteert bamboe veel beter dan wij dat kunnen.
Maar welk dieet we ook verkiezen, wie eet gaat dood. Een schokkende mededeling misschien maar daarom nog niet onwaar.
Alleen het oorspronkelijke voedsel, manna uit de hemel, prana dus, heeft dat nadeel niet. Het geeft geen metabolisch afval dat ons lichaam beschadigt.
 
 
De dood treedt niet in bij de laatste ademhaling maar bij verlies van godsbewustzijn, verlies van bewust-god-zijn. Zolang de ademhaling er nog is verloopt de decompositie langzaam en wordt veroudering genoemd. Tot aan die laatste ademhaling en zelfs korte tijd daaraan voorbij bestaat de mogelijkheid tot herstel, tot her-innering, en daarom van regeneratie. Verjonging door meditatie is een wetenschappelijk bewezen feit. Het eeuwig leven blijkt zo ook mogelijk voor de vorm, voor het lichaam. Maar voor wie eenmaal tot dat inzicht komt vervalt die behoefte, een paradox.
 
 
De hele wereld is op weg naar democratie, een ramp. Democratie is de recentste  en meest geavanceerde vorm van slavernij. Het blijft verbazen hoe de massa zich door woordkeus laat bedriegen.
Democratie is geen demos-cratie maar demon-cratie. Wel moest het natuurlijk als demoscratie beginnen om populair te worden maar terwijl dat wereldwijd is gelukt is de ombouw tot demoncratie al bijna voltooid.  Nooit werkten de slaven harder dan in een democratisch systeem dat de illusie wekt dat men in vrijheid leeft en voor zichzelf werkt.
Dat de prijs van alles wat men vervolgens voor zijn loon koopt door een vernuftig belastingsysteem hoofdzakelijk uit belasting bestaat beseft men niet. Op sommige eindproducten is wel meer dan 70 maal belasting geheven! Dit is het geheim van deze meest geavanceerde vorm van slavernij, van de democratie.
 
Tjeemig, is er dan helemaal geen deugdelijk systeem van bestuur?
Natuurlijk wel. Autocratie.
De mens die zichzelf bestuurt, zoals het ooit bedoeld was.
De souvereine mens.
 
Niks nieuws, Sam. 8: 11-18  verwijst al naar dit universele principe en Jezus verwees daar ook naar toen hij waarschuwde niemand in deze wereld Abba te noemen.
Alles wat we als autoriteiten in het leven roepen, om ons gemak te dienen denken we, zal zich onherroepelijk tegen ons keren omdat alles wat tot leven komt altijd eerst aan eigen overleven denkt.
Samuel en Jezus snapten dat. Nu wij nog.
 

Groetjes,
Nico.