Wat is bewustzijn?

Nulpuntsenergiegroep – Wat is Bewustzijn?
door O#o

Apart is voor de Nulpuntgroep al een tekst geschreven “Wat is Energie?”.
Daarin kwam aan bod dat ENergie een elektromagnetische veld IN materie is.
Die energie bestaat uit kringstromen IN de Materie, gekoppeld aan IN-/UITgaande stromen.
De instroom, van EXergie, is ontleend aan het elektromagnetische veld van de omgeving.

De kringstromen in Materie worden bepaald door de Materialen van die Materie.
Daarin heeft elk Atoom een andere werking op het Elektromagnetische veld.
Elk atoom fungeert als een Antenne – die het elektromagnetisch veld anders ordent.
Daardoor ontstaat ook een veldverandering (ver) om het Atoom heen.

Materie is opgebouwd uit Moleculen opgebouwd uit Atomen opgebouwd uit Tetryonen.
www.Tetryonics.com beschrijft de details van de manier waarop kwanta Tetryonen vormen.
Tetryonen zijn inerte vaste structuurelementen, die de basis van alle materie vormen.
Tetryonen hebben een oppervlakte lading, en kunnen door EM velden worden bewogen.

Een stroom van een EM veld over het oppervlak van Tetryonen heen heet een KEM veld.
Een kringstroom van een KEM veld tussen Tetryonen heet een BEM veld.
Die kringstromen IN materie kunnen fungeren als ‘radiosignalen’ in de omgeving.
In levende wezens kunnen dergelijke kringstromen fungeren als ‘geheugen’.

Op basis van dat begrip kunnen we een relatie zoeken naar bio-communicatie.
De elektrische kringstromen werken als radiosignalen, voor telecommunicatie.
Het fysieke lichaam, aangelegd door levende cellen, is daarvoor ‘het moederbord’.
De fysiologische kringlopen in dat systeem zijn ook de psychologische processen.

De directe relatie tussen de Fysiologie en de Psychologie is voor de hand liggend.
Cellen communiceren via moleculen, ionen, elektromagnetische signalen en fotonen.
Die moleculen ‘zijn’ fysiek/eiwit, chemisch/enzymen, elektromagnetisch/hormonen en licht/pigmenten.
Alle moleculen zijn/worden bepaald door hun elektromagnetische spectra.

In de beschrijving van Energie kwam al aan bod dat ons lichaam ‘elektromagnetisch’ is.
Met net als in het hele universum is de opbouw van de (lichaams)materie bepaald door Kwanta.
Daarin geldt: fotonsprong <=> elektronsprong <=> elektronoscillatie <=> elektronbinding.
Dat is de relatie tussen (fase) informatie, elektromagnetisme, scheikunde en natuurkunde.

Celcommunicatie is NIET een chemisch fysiologisch moleculair proces; het is elektrisch.
Moleculen spelen een rol in de celcommunicatie, maar er is veel meer aan de gang.
Molecuulsamenstelling wordt in het laboratorium bepaald op basis van het ‘Spectrum’.
Dit is de ‘elektromagnetische ‘handtekening” van de atomen in het molecuul.

Dat betekent dat de chemische elektromagnetische processen … elektrisch zijn.
Dat staat bekend als de elektrofysiologie, van ons organisme (en levende wezens).
Net zoals de wetenschap ontdekte dat het universum, in basis elektromagnetisch is …
… is ons lichaam dat ook; een elektromagnetisch veld in verschillende lagen van verdichting.

Veel onderzoekers hebben deze ‘elektrofysiologie’ van ons lichaam bestudeerd.
Daarin bleek dat celprocessen, orgaan- en lichaamsprocessen elektromagnetisch zijn.
Vanzelfsprekend zijn cel- orgaan-, lichaam en omgevings-EM velden onderling gekoppeld.
Dat houdt in dat ons lichaam een “Filter” is in interacties tussen die EM velden.

James Oshmann beschreef de be-in-vloed-ing van EM signalen in ons lichaam.
Robert Becker beschreef de elektromagnetische principes van ons lichaam.
Björn Nordenström beschreef de elektromagnetische circulatie in ons lichaam.
Herbert von Fröhlich beschreef de cellulaire elektromagnetische krachten.

Valery Hunt heeft de elektrische signaaloverdrachten in het fysieke lichaam gemeten.
Itzhak Bentov deed metingen aan de elektrofysiologie/-psychologie van ons lichaam.
Michael Persig deed metingen aan de elektro-neurologie van hersenprocessen.
Dean Radin deed metingen naar de elektromagnetische ‘denkprocessen’, op afstand.

Er zijn veel meer mensen die de elektrobiologie/-fysiologie van ons lichaam onderzochten.
Veel van het onderzoek (in Amerika en Rusland) werd gedaan onder “militairgeheim”.
Artsen krijgen in hun studies heel weinig over dit soort onderzoeken te horen.
Ook krijgen ze geen goede uitleg dat Zuur-Base-balans niet chemisch is, maar elektrisch.

De Zuur-Base balans gaat over de hoeveelheid Vrije Elektronen in ons lichaam.
Dat beschrijft in principe de balans tussen Vrije Elektronen en Gebonden Elektronen.
Dat is juist het verschil tussen Informatie (stromen) en lichaamsmaterialisatie.
Ziekten spelen zich af in het tussengebied, waar EM velden de materialisatie verstoren.

Artsen leren niet dat, en hoe, ons lichaam wordt opgebouwd door levende cellen.
Ze leren niet dat cellen moleculen (ver)vormen doordat ze met atoomkrachten werken.
Artsen leren niet dat die atoomkrachten door informatievelden worden afgestemd.
In het universum is te zien dat informatie een dieper manifestatievlak is dan energie.

Subatomaire velden worden bepaald door (fase) veranderingen van kwantum in(-)formatie.
Coherentie in kwantum-fase-verandering heet Energie (een fase schokgolf).
Coherentie in energie verandering heet Tijd (een lopende fase golf).
Coherentie van verandering in tijd heet Ruimte (een staande fase golf).

Dat betekent dat Fase => Energie (Transformatie) => Tijd (Processen) => Ruimte (Structuur).
Oftewel Informatie => Transformatie => Verandering => Samenhang.
Het hele universum inclusief ons lichaam, is een EM veld in verschillende fasen van Stolling.
Die vier niveaus van Stolling werd door de Alchemisten beschreven als de 4 Elementen.

De Kwintessens, zoals de Alchemisten dat beschreven, heet tegenwoordig het Kwantum.
Het is de fundamentele eenheid van (Fase) verandering in het hele universum.
Het Kwantum werd bepaald als de maat van een elektronensprong in een atoom.
Daarin gaat het elektron van een omloopbaan naar een andere (met golflengte N +/- 1).

Dat betekent dat een Kwantum ide eenheidsmaat is voor een verandering van golflengte.
Dat betekent ook dat we de veranderingen van het universum zo ook moeten formuleren.
Het gaat altijd om de verandering van golflengte, dus over veranderingen van golven.
Dat is waarom (Super) String  Theorie de formulering van het universum in die termen zoekt.

Tetryonics heeft vanuit haar wat andere invalshoek een andere visie kunnen presenteren.
Daarin is het kwantum gesymboliseerd door een gelijkzijdige driehoek met lading en beweging.
Bij een bewegende elektromagnetische lading onstaat een bijbehorend magnetisch ‘zog’.
Vandaar dat in de modelvorming de ‘onderrand’ van de ‘driehoek’ een (N/Z) magneet is.

www.tetryonics.com en http://tetryonics.scienceoflife.nl geeft daarvan verdere uitleg.
Dit model, tetryonics, beschrijft de opbouw van materie op basis van interacties van Kwanta.
Daarbij komt het model uit op alle gemeten bevindingen die natuurkundigen beschreven.
Ook hier betekent dit weer dat het hele universum, en ons lichaam, ‘elektromagnetisch’ is.

Dat betekent dat niet alleen onze fysiologie maar ook onze anatomie Elektromagnetisch is.
Ingeval van de Anatomie gaat het vooral over structuren bepaald door gebonden elektronen.
Bij de (Psycho)Fysiologie gaat het meer om processen bepaald door stromen van elektronen.
In de Neurocrinologie gaat het vooral om de elektromagnetische lading-ontlading signalen.

Maar dat betekent dat ons hele lichaam een elektromagnetisch veld is, in 4 lagen van stolling.
Dat is precies wat de alchemisten beschreven: met aandacht voor de veranderingen daarin.
Zoals gesteld: de Kwintessens voor die veranderingen heet tegenwoordig het Kwantum.
Daarbij gaat het om een faseverandering in de opbouw van het universum en ons lichaam.

De Klassieke wetenschap bekeek en beschreef vooral de eigenschappen van Materie.
De Relativiteit Theorie ontstond vanuit de beschrijving van moleculaire (“Zitter”) processen.
De Waarschijnlijkheidstheorie werd opgesteld voor beschrijven van Atomaire transformaties.
Veldtheorie richt zich op het beschrijven van de onderliggende fase transformaties.

De vormen van wetenschap complementeren elkaar; elk beschrijft een andere laag van ‘stolling’.
Samen beschrijven de 4 vormen van wetenschap hetzelfde als de 4 Elementen van de Alchemie.
In ons lichaam hebben we echter niet te maken met de beschrijving, maar met de beleving.
Daarbij is ‘de kwantum sprong’ in principe hetzelfde als wat we kennen als “Vrije Keuze”.

Met het bovenstaande hebben we een basis om bewustzijn te kunnen beschrijven.
Het is een elektromagnetisch veranderingsproces, dat zich afspeelt in/om een lichaam.
Het gaat daarbij om een relatie tussen stromen en kringstromen van informatie.
Daarin zijn elektromagnetische velden en informatie overdracht (radio/licht) verbonden.

Björn Nordenström maakte in zijn beschrijving al onderscheid tussen Ergonars en Infornars.
Ergonars zijn elektromagnetische impulsen die inwerken/doorwerken op lichaamsactivatie.
Infornars zijn vergelijkbare elektromagnetische impulsen met effect op informatie organisatie.
Dat betekent dat ons bewustzijn zich vooral afspeelt op het niveau van die Infonars.

Bewustzijn is dus een elektromagnetisch informatie organisatie proces.
Daarbij gaat het om verandering van samenhang in elektromagnetische velden.
Dat is letterlijk te beschrijven als de verandering van informatie in formatie.
Het betekent dat we bewustzijn op het niveau van (verandering van) kwantum samenhang moeten beschrijven.

Dat betekent dat we kunnen onderzoeken hoe we Tetryonics hiervoor kunnen gebruiken.
“Wat is Energie?” beschrijft hoe in het universum EM velden materie vormen en bewegen.
We kunnen nu, op dezelfde manier, antwoord geven op de vraag “Wat is Bewustzijn”.
Bewustzijn is de verandering van samenhang in de EM informatie-in-formatie velden.

Alles wat voor “energie” werd beschreven is daarin ook hier direct geldig.
In “Wat is Energie?” gaat het erom hoe EM velden materie kan vormen en bewegen.
In “Wat is Bewustzijn?” gaat het erom hoe materie de stromen van informatie verandert.
Terwijl op hetzelfde moment dat informatieveld ook de samenhang van Materie verandert.

We hebben hierbij te maken met ‘hetzelfde’ principe als “de rivier en de bedding”.
Het gaat om de interactie tussen proces (HET vormen) en structuur (DE vormen).
We hebben ook te maken met het principe van “De Kip en Het EI”.
Het is ALTIJD het Ei (de vorm van het proces van inversierotatie) dat de verandering bepaalt.

Het Ei is de tegenhangende vorm van een Draaikolk (beschreven door Lawrence Edwards).
De draaikolk is een singulariteit waarin een deel met het tegendeel is verbonden.
In het algemeen is een singulariteit de kern/essentie van elke systeemgrens.
Het kwantum is de meest compacte kernachtige beschrijving van dat principe (fase inversie).

Dat betekent dat het (Tetryonics) Kwantum de basis zou ‘moeten’ zijn van bewustzijn.
Het verschil is dat we niet kijken naar de opbouw en  verandering van Materie (Ergonars).
We kijken nu naar de veranderingen in opbouw van de elektromagnetische velden (Infonars).
Dat betekent dat we, indirect, naar de verandering van samenhang van informatie kijken.

Tetryonics laat zien dat er een wezenlijk verschil is tussen Materie en Informatie.
Materie is 3D; en is gebaseerd op de organisatie van inerte Tetryonen met oppervlaktelading.
Kwanta (Bosonen), Fotonen en Elektromagnetische (EM) velden zijn 2 Dimensionaal; vlak.
Dat betekent dat informatie letterlijk in een andere dimensie bestaat dan Energie.

In “Wat is Energie?” speelde de beschrijving af in (de gangbare bekende) 3D omgeving.
In “Wat is Bewustzijn?” speelt het verhaal zich af in de (onbekende) 2D werkelijkheid.
Het verschil in Dimensie is een verschil in Perspectief; en vergt dus ander begrip.
We kunnen de 3D taal van ‘wetenschap’ NIET gebruiken voor ons 2D Bewustzijn.

We kunnen echter WEL gebruik maken van ons begrip van de verschillen tussen dimensies.
Bijvoorbeeld: Conversatie = 3D, Schrijft = 2D, Getal = 1D en Besluit of 0D.
Of: sensorcel = 0D, neuron = 1D, zenuwplexus = 2D en Brein = 3D.
Elke Dimensie gebruikt een andere logica, en een andere code voor communicatie.

Zo is de ‘code’ van de lading-ontlading van een Zintuigcel een 0D “Dirac Puls”.
De code voor signaaloverdracht in een zenuwbaan is een 1D “Fourier Code”.
De signaalverwerking in een zenuwknoop os op basis van een 2D “Moiré Matrix”.
De informatie integratie van signalen in de hersenen is volgens een 3D “Gabor Hologram”.

Karl Pribram heeft laten zien hoe de informatie verwerking in de hersenen Holografisch is.
Michel Bounias heeft laten zien dat lichaamsprocessen in principe “Hamiltonean” zijn.
De Hamiltonean-vergelijkingen vormen de basis van de EM beschrijvingen van Maxwell.
Peter Rowlands laat zien hoe de Hamiltonean vergelijkingen kosmische wetten beschrijven.

Dat betekent dat de hersenprocessen werken volgens elektromagnetische kosmische ‘wetten’.
In dit geval moeten we die niet bekijken in relatie tot de/het vormen van Materie.
Het gaat er nu alleen om hoe die wetten gelden voor het (ver)vormen van informatie.
Met andere woorden: ‘de wetten van elektromagnetisme, gelden ook voor Bewustzijn’.

Maar we komen daarmee direct op het gebied wat de Veldtheorie/Snaartheorie verkent.
“Hoe kunnen we veranderingen van samenhangen van Velden, begrijpen en beschrijven?”.
Het gaat hier over velden die elkaar kunnen uitdoven, versterken of ongemoeid laten.
Dat is het basisprincipe van de opbouw van het hele universum: ‘grensverlegging’.

Elke systeemgrens vormt tegelijkertijd een scheiding EN een verbinding.
In de ‘standaard logica’ wordt alleen het Verschil bekeken (Ja/Nee; “Apartheid”).
In de 4D Dynamische Logica moet ook de Overeenkomst worden beschreven (Verbondenheid).
De samenhang tussen de verschillen is te definiëren in de termen “Misschien” en “Onbekend”.

“Ja” is het bevestigen van de overeenkomst; het al bestaande, het bekende.
“Nee” is het stellen van een verschil, een onbekendheid; een ontkoppeldheid of onverbondenheid.
“Misschien” is het verkennen van de verbinding tussen het deel en het tegendeel.
“Onbekend” benoemt dat er buiten de systeemgrens een nog grotere werkelijkheid is.

Ons lichaam, onze hersenen, ons denken en ons bewustzijn is op deze principes gebaseerd.
Elke cel, in elke celdeling, vermenigvuldigt het aantal celmembranen (=Filters).
Elke nieuwe celmembraan voegt een extra systeemgrens (=filter) toe aan het systeem.
Vandaar dat het mogelijk is om het resultaat van de celdeling ‘een moederbord’ te noemen.

Het Moederbord is de vaste ondergrond in een computer waarin stroombanen bepaald zijn.
Binnen die stroombanen kunnen ‘chips’ (organen) worden geplaats; informatieverwerkers.
In ons lichaam vormen al onze organen samen een gesloten (open) kringloop.
De organen vormen samen een Möbius Lus waarin “binnen’ en “buiten” zijn verbonden.

Onze hersenen kunnen de ‘kruispunten’ van die “Möbiuslus” reguleren; optimaliseren.
Daarin werken de hersenen in op de (energie) stromen op basis van informatie.
De Hersenen, net als de Cellen, fungeren daarin als Comparator & Correlator.
De Comparator werkt op basis van de Verschillen, de Correlator werkt met Overeenkomsten.

Bewustzijn is dan het resultaat van het proces van het veranderen van die samenhangen.
Door het veranderen van de betrokkenheid in de omgeving, wordt de Relatie veranderd.
De Interne Informatie Circulatie wordt daarin anders, en heeft daardoor een andere betekenis.
De inhoud en de opbouw van de interne informatie bepaalt de beleving in/met de omgeving.

Bewustzijn is dan de samenhang, organisatie en dynamiek van dat interne informatieproces.
Daarin spelen alle principes een rol die in “Wat is Energie?” zijn beschreven.
Het gaat om de relatie tussen het EM veld, KEM stromen en BEM kringstromen, in Materie.
In dit geval specifiek de in-vloed van omgevingsinformatie, opgeslagen in ons lichaam.

De informatie opslag in ons lichaam (Geheugen) is dan de tegenhanger van de BEM circulatie.
De be-in-vloed-ing van de omgeving op ons lichaam is de tegenhanger van de KEM stromen.
Het is het EM veld wat de basis is van de KEM stromen en de BEM circulatie (opslag).
Tegelijkertijd kan de BEM circulatie de KEM be-in-vloed-ing beïnvloeden/reguleren.

Het gaat om een wisselwerking tussen (vormen van) elektromagnetische stromen.
Dit is waar we expliciet te maken met de elektrofysioloie van ons lichaam.
Dit is waar we expliciet zien, en beleven, dat de elektrofysiologie ook de psychologie is.
De circulatie van materie in ons lichaam is de circulatie van informatie (in verschillende lagen van verdichting).

De Moleculen zijn in feite Spectra, dus elektromagnetische signalen.
De Zuur/Base-‘chemie’ is in feite het verschil tussen elektronen vrijmaking/binding.
De Neuronale/Hormonale impulsen zijn elektromagnetische schakelpulsen.
De radiocommunicatie en lichtvelden werken op de basis van het omringende veld.

Daarin zijn eiwitten moleculen waarin elektronbinding, het structuurelement, domineert.
Enzymen zijn moleculen waarin de (elektro)chemische (inter)reactiviteit voorop staat.
Hormonen zijn moleculen waarin de elektromagnetische signaalfunctie bepalend is.
Pigmenten zijn moleculen die licht kunnen opvangen, opslaan, omvormen en afgeven.

Dat laatste is het basisprincipes van alle cel en lichaamsfuncties; het werken met de systeemgrens.
Op alle niveaus zien we hetzelfde principe: het veranderen van de grensfunctie.
Dat is waar levende wezens heel anders ‘werken’ dan ‘dode materie’.
Het verschil ligt bepaald in de manier waarop kwantumeffecten kunnen worden ‘versterkt’.

Levende wezens werken met Vrije Keuze.
In levende wezens is het potentiaal van Vrije Keuze op veel manieren ‘opgeslagen’ in het lichaam.
De lichaamstemperatuur is een voorbeeld: het is het kritieke fase omslagpunt voor lichaamsmaterialen.
Dat betekent dat in dat temperatuurgebied de omslag van een toestand naar een andere het snelste/gemakkelijkste is te bereiken.

Het is duidelijk dat in ons lichaam het niet gaat om Energie.
Het is duidelijk dat cellen direct met atoomkrachten, kernenergie, kunnen werken.
Om die kernenergietransformaties te kunnen afstemmen is informatie nodig.
Die informatie moet sneller beschikbaar zijn en meer omvatten dan de energieverandering.

Dat is waar we te maken hebben met het verschil in Dimensies.
Om te werken met ‘overkoepelende informatie’ gaat het niet over signalen, maar informatie.
Het gaat niet om impulsen van de omgeving naar de zintuigen, hersenen en bewustzijn.
Het gaat om het verschil in informatie (fase-coherentie) in het hele systeem.

Het is niet alleen zo dat een zintuigcel naar een neuron, plexus, hersenen informatie ‘geeft’.
Al die cellen leven, en zijn onderling met elkaar verbonden.
Daarin worden niet alleen Hertz golven maar ook Tesla golven gebruikt.
Er is niet alleen sprake van signaal overdracht; er is ook een continue fase afstemming.

Er spelen dus twee zaken: voortgaande fase coherentie, en verandering in fase relaties.
Vergelijk dit met de relatie tussen een (continue) draaggolf en een (variabele) signaalgolf.
Onze cellen zijn in voortdurende fase coherentie met elkaar; in het hele lichaam.
Dat is waar het Meridiaansysteem (via haar specifieke frequenties) de afstemming in verzorgt.

In ons lichaam hebben we ‘krachtstroom’ (ergonars) en ‘informatielijnen’ (infonars).
Het krachtstroomcircuit heeft te maken met de verandering van de bestaande situatie.
De informatiestromen hebben te maken met het bewaren van de bestaande situatie.
Veranderingen in de informatiestromen lopen via longitudinale Tesla golven; veranderingen in de krachtstromen via Hertzgolven.

Denk weer aan de hersenen, en het hele lichaam, als een (Gabor) Hologram.
Daarin wordt gewerkt met de principes van een Moiré Matrix (met een extra dimensie).
Op dezelfde manier werkt elke zenuwknoop met Fourier Code, maar dan met een extra dimensie.
Zo werkt ook de zenuw met een Dirac puls, zoals de sensorcel, maar met een dimensie extra.

Het betekent dat ons hele lichaam een Gabor informatie hologram is.
De levende cellen houden continu contact, en bewaren onderlinge afstemming.
(Kanker is een ziekte die ontstaat wanneer die afstemming lokaal verloren gaat.)
Veranderingen worden op het niveau van fase samenhang veel sneller gesignaleerd dan via signaal overdracht.

Het is daarom nodig om ‘de draaggolf van bewustzijn’ beter te bekijken/begrijpen.
Tussen levende cellen is er een fase veld, wat door alle cellen wordt onderhouden.
Dat faseveld vormt een ‘star’ coherent velt, dat ‘als ‘één geheel’ kan reageren.
Veranderingen aan één systeemgrens worden direct (Scalair) doorgegeven aan het hele systeem.

In Teryonics is dat beschreven als de ‘bestaansgolf’ van een deeltje.
Elke Tetryon is in interactie met het omliggende elektromagnetische veld.
Vanaf het begin ‘reflecteert’ het Tetryon het EM veld ‘als zijn eigen bestaansgrond’.
Rondom elk ‘deeltje/object’ wordt zo een ‘stralingsveld’ (van teslagolven) gevormd.

Dat heeft directe consequenties voor ons begrip van bewustzijn.
Enerzijds is er het niveau van Radiant Energy, Tesla Golven, van voortdurend contact.
Anderzijds is er het niveau van Electric Energy, Herz Golven, van contactveranderingen.
Teslagolven werken vanuit fase-coherentie; Hertzgolven ontstaan door fase-verandering.

In ons bewustzijn zijn beide aanwezig.
De geneeskunde (en de wetenschap) geeft/gaf meer aandacht aan de Herz-golven.
De mystiek (normale-parawetenschap) geeft meer aandacht aan de Teslagolven.
Beiden spelen een rol: Holografische samenhang en de veranderingen daarvan

Daarmee kunnen we bewustzijn definiëren.
Bewustzijn is het elektromagnetische informatieveld van celcommunicatie.
Daarin werken cellen met het EM veld, de KEM stromen en de BEM circulatie.
Bewustzijn is dus een elektromagnetisch veldeffect, waarin faseverandering bepalend is.

Bewustzijn heeft dezelfde 4 aspecten als die in “Wat is Energie?” zijn beschreven.
Het gaat om het samenspel tussen EM velden, KEM stromen, BEM circulaties tussen Tetryonen.
Het gaat ook over de opbouw van veldsamenhang in 4 Dimensies (met elk hun logica/code).
Daarin zien we dezelfde relatie als die tussen Sensor, Neuron, Zenuwknoop en Hersenen.

Ons bewustzijnsveld is een 3D Holografisch ‘construct’; een structuur met fase samenhang.
In die 3D samenhang zijn er 2D vlakken van informatieverwerking (plexus, zoals de retina).
Daarbinnen zijn er 1D lijnen van informatie overdracht (langs de ‘zenuwbanen’).
Uiteindelijk gaat het echter altijd om informatieverwerking in unieke 0D cellen (de “CPU’s).

Ons lichaam is een computer waarin de software de hardware bepaalt.
De (kolonie van) cellen in ons lichaam leeft al miljoenen jaren.
Elke cel stamt af van een levende cel die uit celfusie van cellen van de ouders ontstaan is.
Over die miljoenen jaren heen is hun levenservaring ‘bijgeschreven in het DNA’ (zie Lipton).

Elke cel gebruikt omgevingsinformatie (en geheugen) in het omgaan met atoomenergie.
Zoals “Wat is Energie?” beschrijf is Atoom ENergie een elektromagnetische BEM circulatie.
Om die ENergie te kunnen veranderen moet een cel dus de KEM stromen in atomen bijstellen.
Daarin werkt de cel op basis van het EM veld; waarop ook de Tetryonen en Atomen gebaseerd zijn.

Bewustzijn is de beleving van de verandering van het EM veld in/rondom een levende cel.
In Bewustzijn zien we dus een (verschuiving in de) interactie tussen EM, KEM en BEM velden.
In het werken met bewustzijn gebruiken we dus elektromagnetisch velden om elektromagnetische velden te bewegen/vervormen/vormen.
Daarin spelen Tetryonen/Atomen/Moleculen/Lichaam een instrumentele rol als Regelbare Filters.

Bewustzijn is in die zin (letterlijk) complex, omdat we altijd met meer lagen/perspectieven te maken hebben.
Bewustzijn is in die zin onbewust doordat deze processen zich afspelen op kwantum niveau in cellen in organen.
We werken daarin met 4 niveaus van bewustzijn, met elk hun eigen logica en code.
De samenhang tussen die 4 lagen is dezelfde als die van opbouw van materie, en van ons lichaam.

De cellen zijn “Bewust” van hun gebruik van informatie in de omgang met kernenergie.
Cellen in organen zijn onderdeel van hun gedeelde bewustzijn; dat heet “Onderbewust”.
Lichaamscellen delen het bewust zijn van andere cellen in andere organen indirect: “Onbewust”.
Dat wat zich buiten ons lichaam afspeelt is voor de levende cellen (letterlijk) “Buitenbewust”.

We hebben géén beleving van wat gebeurt in onze omgeving.
De enige ervaring die we daarvan hebben is de waarneming van zintuigcellen op de rand van ons lichaam.
Hun reacties wordt (net als die van lichaamscellen) doorgegeven naar ‘de hersenen’.
De hersenen integreren en reflecteren die informatie, naar alle cellen in ons lichaam.

De voorhersenen zijn daarin gericht op 0D focus van aandacht van beleving.
De linkerhersenen zijn meer gericht op 1D relaties tussen ervaringen (‘gedachten’).
De rechterhersenen zijn meer gericht op 2D bepaling van onderscheid in relaties.
De achterhersenen zijn gericht op de 3D integratie van beleving in ons lichaam.

Dit is dezelfde relatie als in de zintuigwaarneming van 0D zintuigcellen.
Die hun informatie doorgeven via 1D zenuwbanen.
Waarvan de impulsen in de 2D Zenuwknoop met andere signalen wordtr vergeleken.
Waarvan het resultaat in de 3D Hersenen wordt geïntegreerd (en gereflecteerd).

Het gaat steeds om het principe van informatieverwerking aan de Systeemgrens.
Wordt de informatie doorgelaten, (partieel) gereflecteerd, of getransformeerd?
Elke cel, elk orgaan, en ons hele lichaam werkt op basis van dit principe.
Ons Bewustzijn is het resultaat van de modulatie op de integratie van informatie.

Bewustzijn is een elektromagnetisch EM/KEM/BEM veld opgebouwd uit Kwanta (en Fotonen).
Bewustzijn is specifiek geassocieerd met het functioneren van elke levende cel (‘CPU’).
Ons bewustzijn is het aggregaat van de elektrofysiologische informatie cel-communicatie.
Onze be(-)leving van bewustzijn speelt in op de relatie tussen Tesla- en Hertz-golven.

Het bovenstaande legt uit dat Bewustzijn een (2D) elektromagnetisch veld proces is.
In het levende lichaam ontvouwt dat 2D proces tot een 3D interactie met het 2D Lichaam.
De interne BEM en KEM processen zijn daarin altijd (gefilterd) verbonden met het EM veld.
Daarin spelen de coherente Tesla velden en variabele Hertz Velden beide een rol.

– – –

Dit is de basis van de zogenaamde paranormale effecten en fenomenen.
Ons lichaam is, net als een mobiele telefoon, een radio zender/ontvanger.
Alle BEM kringloopprocessen fungeren als draaggolf door telecommunicatie.
Alle KEM ladingsveranderingen fungeren als signaalpulsen van (elektro)activatie.

Vandaar dat het beter is om te spreken van normale-para-fenomenen.
Het zijn normale elektromagnetische fenomenen, buiten onze normale zintuigwaarneming.
Dat is doordat deze fenomenen gebaseerd zijn op normale elektromagnetische radio communicatie – waarmee onze zintuigen zelf werken.
Mensen die daar geen ervaring mee hebben; kunnen dat niet bewust beleven.

Alle ‘paranormale’ fenomenen en objecten spelen zich af in het EM veld.
De Teslagolven en de Hertz golven hebben daarin beide een aandeel.
De 2D elektromagnetische velden ‘liggen onder’ onze gangbare 3D beleving.
Daardoor is de logica, en de code, anders voor die velden van voor onze lichaamsprocessen.

Er zijn veel mensen die wel met deze velden hebben leren werken.
Daardoor kunnen zijn in hun lichaamsbeleving beleving-op-afstand incorporeren.
(Diverse legers van diverse landen hebben dit al lang diepgaand onderzocht.
Zoals een Indiaase guru daar over eens zei: ‘good; soon they will meet god’.)

(De beleving van de elektromagnetische communicatie is in “NormaalPara” beschreven.)