Wat is energie?

 

Er zijn meerdere definities voor energie.
Afhankelijk of katrollen/paarden, stromen, explosies of Atomen de materie bewegen.
Uiteindelijk wordt Energie steeds gemeten als de beweging van/in/door Materie.
Maar er is goede reden om deer eens heel wezenlijk anders over na te denken.200+ jaar wetenschap bedacht: Materie := Moleculen := Atomen := Informatie in formatie.
Want: Fotonsprong <=> Elektronsprong <=> Elektronoscillatie <=> Elektronbinding.
Beschreven als Informatie >< Elektromagnetisme >< Scheikunde >< Natuurkunde.
Beschreven door Veld- <> Kwantum- <> Relativiteit <> Klassieke-Theorie.Op het niveau van Veldtheorie gaat het over Superstings; samenhang van Trillingen.

Op het niveau van Kwantum Theorie gaat het over samenhang van ‘deeltjes’ (als ‘Atomen’).
Relativiteittheorie werd ontwikkeld op basis van de “Zitterbewegung” van Moleculen.
Klassieke Theorie was gebaseerd op de ‘kogelbaan’ bewegingen van Materie.De Alchemisten gaven al aan dat de fasen van Materie onderling verbonden zijn.
Zij spraken over Aarde (Vast), Water Vloeibaar), Lucht (Gas) en Licht (Plasma).
Wij spreken over Structuur, Processen, Transformatie en (dis)Integratie.
Volgens de Natuurkunde is het Kwantum hetzelfde als de Kwintessens van de Alchemisten.Als we in ons lichaam kijken, dan hadden de Alchemisten altijd al gelijk.
Cellen werken met Kosmische Informatie om met Atoomkernkrachten te werken.
Daarmee vormen en vervormen cellen Moleculen die samen ons lichaam vormen.
Lichaamsmaterialen fungeren als ‘golfgoot’/klankkast voor optimalisatie van celcommunicatie.Ons hele lichaam is, vanaf de 1e celdeling, opgebouwd als een computer ‘moederbord’.
Alle lichaamsmaterialen reageren gericht op elektrische stromen, en dus op informatie.
De materialen zijn Piëzo-elektrisch, Vloeibaar-kristal, Transistor, Intelligente-Gel.
Lichaamscellen produceren materialen die elektromagnetische stromen ‘verwerken’.Maar dat betekent dat ons lichaam in feite één integraal elektromagnetisch veld is.
Dat geldt ook voor het uniVersum; ook dat is één integraal elektromagnetisch veld.
Daarin komen Veldtheorie, Waarschijnlijkheids-, Relativiteit- en Klassieke Theorie samen.
Want Materie is het gevolg van opbouw van samenhang van Atomen als Moleculen.Tetryonics heeft daar een nieuwe samenhangende visie op gegeven: op basis van Kwanta.
De ontwikkeling van de natuurkunde leidde tot het inzicht dat een Kwantum ‘verandering’ is.
Dat houdt echter in dat we alle veranderingen in het universum tot Kwanta moeten herleiden.
Dat betekent ook dat we alle vormen van Energie in termen van Kwanta moeten formuleren.Vanuit de Veldtheorie is een Kwantum ‘hetzelfde’ als een fase-verandering (fase-omkering).
Samenhang in fase-verandering leidt tot een Schokgolf (we noemen dat “Energie”).
Samenhang tussen Schokgolven vormen een Lopende Golf (dat heet “Tijd”/””Proces”).
Samenhang tussen Lopende Golven vormen Staande Golven (Dat heet “Ruimte”/”Structuur”).Vanuit de Systeemtheorie is die samenhang (van samenhang (van samenhang)) beschreven.
Daarin is er een expliciete formulering voor de relatie tussen fase, energie, fijd en ruimte.
Het wordt daar gewoonlijk beschreven in het fundamentele SRLC (SORC) Schema.
Dat gaat over de samenhang van een Bron, een Weerstand, en Spoel en Condensator.In de wiskundige beschrijving ervan is te zien dat het gaat om een “Bi-dualiteit”.
De formule voor een Condensator is de tegenhanger van de formule voor een Spoel.
De Formule voor een Weerstand is de tegenhanger van de formule voor een Bron.
Ook de bron-&weerstand zijn de tegenhanger van de spoel-&-condensator ‘paren’.Die relaties tussen de complementariteiten (“Dualiteit”) is in Dimensie Analyse beschreven.
Daarin blijkt dat SRLC in perincipe gaat over Informatie, Energie, Tijd en Ruimte.
Dat zijn dezelfde vier Dimensies (Elementen) die de Alchemisten beschreven.
Tetryonics, het nieuwe kwantum model, heeft daar een ander model voor gegeven.Tetryonics gaat uit van de eindconclusie van de wetenschap: “het draait om Kwanta”.
Een kwantumprong is de basis van een verandering (elektronposities) in Atomen.
Op basis van elektronverschuivingen gaan atomen (geen) verbindingen (meer) aan.
Dat betekent dat de opbouw en beweging van Materie door Kwanta wordt bepaald.Tetryonics geeft een beschrijving van de samenhang van Kwanta (Bosonen) in EM velden.
In de EM (elektromagnetische) velden komen kwanta ook paarsgewijs voor; als Fotonen.
Dat betekent dat elektromagnetische velden zijn opgebouwd uit Bosonen en Fotonen.
Deze elektromagnetische velden zijn 2 dimensionaal – en daardoor geheel Immaterieel.De 2D Kwanta (Bosonen) en Fotonen kunnen echter samen 3D structuren vormen.
De Kwanta worden in Tetryonics weergegeven al gelijkzijdige driehoeken (met +/-, N/Z).
Een kwantum heeft een elektrische polariteit (+/-) en is in beweging en is dus ‘magnetisch’.
Op basis van die elektromagnetische eigenschappen kunnen kwanta Tetraëders vormen.Die tetraëders hebben een vaste samenhang op basis van elektromagnetische krachten.
Daardoor zijn de Tetraëders (“Tetryonen”) vormvast en structureel inert (‘Dode Materie’).
Maar de tetraëders zijn gevormd uit de samenhang van 4 Kwanta; die elk ‘geladen’ zijn.
Want elk Kwantum heeft een Kwantum elektrische lading: + danwel – per kant.Dat, dan, dus, is dan de ENIGE basis van Energie, in het universum.
De “Nulpuntenergie” is de beweging van elektromagnetische boson/foton velden.
Tetryonen zullen met hun elektrisch-geladen-oppervlakken daarop reageren.
Dat betekent dat Materie (wat inert is) alléén door kwantum velden kan worden bewogen.Daarin zijn 2 vormen van elektrische ‘velden’ om, en in, (groepen van) Tetryonen te zien.
Het KEM veld is het EM veld dat langs Tetryonen (clusters) beweegt (en Tetryonen beweegt).
Het BEM veld is een interne kringstroom binnenin clusters van Tetryonen: en-ergie.
BEM velden zijn in die zin de ENergie van Materie; KEM velden zijn de EXergie van Materie.ENergie, is afgeleid van het (oud) Grieks: de woorden “en” (in) en “ergos” (werk).
EXergie is daarvan de tegenhanger: met de basiswoorden “ex” (buiten) en “ergos”.
Energie is het BEM veld, binnenin clusters van Tetryonen; als resultaat van EXergie.
EXergie is het KEM veld: de instroom/uitstroom van EM velden langs Tetryonen.Energie is wat (in de Systeemtheorie) een “Per-functor” zou worden genoemd.
Exergie is wat daar op dezelfde manier een “Transfunctor” zou worden genoemd.
Een “Pervariabele” is een veranderlijkheid die binnenin ‘iets’ kan worden gevonden.
Een “Transvariabele” is een veranderlijkheid die buiten/om ‘iets’ wordt gevonden.Op basis van het model van Tetryonics komen we tot een veel meer fundamenteel begrip.
ENergie, is de interne beweging binnenin vormen van materie: het BEM veld.
EXergie is de externe energie die Materie van buitenaf kan bewegen: het KEM veld
Maar beide zijn afgeleid van, varianten van, het onderliggende universele EM veld.Dat onderliggende basale fundamentele EM veld is ‘de nulpuntenergie’.
Nulpuntenergie is de fase-omkering van een kwantum, in EM velden.
De ompoling van een Kwantum heeft een basale beweging; die van een draaikolk.
Anderzijds is de beweging ingaand/samendrukkend (-/N) aan de andere kant uitend (+/Z).Het verbranden van brandstof (gras, hout, kool, olie) is gevolg van onbegrip van energie.
Het gebruik van windmolens en kerncentrales is gevolg van onjuist begrip van energie.
Het gaat er niet om, om water of wind te gebruiken om turbines te bewegen voor ‘stroom’.
Het hele universum is een elektromagnetisch veld: DAAR is elektriciteit al te vinden.Alle atomen veranderen de stromen van het EM veld langs de atomen, en door ze heen.
Atomen fungeren als filters, voor het EM veld, via het KEM veld, en dan een BEM veld.
Het gaat erom, om atomen zo te kunnen gebruiken dat het EM veld ‘afgetapt’ wordt.
En het EM veld wordt omgezet in KEM stromen en BEM opslag van ‘energie’.Het gaat helemaal niet om ‘energie’, maar om de beweging van Materie.
ENergie is het gevolg van EXergie; het opnemen en opslaan van EM in Materie.
Energie gaat NIET over paarden en gewichten aan katrollen; of ‘verbranding’.
We moeten geen ENergie ‘opwekken’, maar het halen daar waar het is: het EM veld.In ons lichaam kunnen we zien hoe cellen informatie gebruiken om om te gaan met energie.
We kunnen van ons lichaam leren hoe ook wij dat kunnen doen: energie optimalisatie.
Net als onze cellen, kunnen wij atomen gebruiken om moleculen en materie te vormen.
Net als onze cellen kunnen wij materie gebruiken om direct te werken met EM velden.Nulpuntenergie is géén ‘fictie’, géén ‘illusie’, en niet ‘onbereikbaar’.
Nulpuntenergie zelf is buiten ons bereik.
Maar alle vormen van Materie zijn erdoor gevormd, en worden erdoor bewogen.
Daarmee kunnen we materie gebruiken om ‘nulpuntenergie’ te ‘oogsten’.We hebben géén ‘brandstof’ (olie, steenkool, hout, stro) nodig voor ‘energieopwekking’.
We hebben géén ‘kernenergie’ nodig om turbines te bewegen om ‘stroom’ te maken.
Het enige wat we nodig hebben is begrip van de relatie tussen Materie en EM velden.
Tetryonics helpt ons om te begrijpen hoe EM velden Materie bewegen (extern/intern).Het gaat erom, om dat begrip om te keren.
Het Tetryon is ‘de koevoet’ die Galileo zocht om het Universum te bewegen.
Door Tetryonen, en Atomen, te begrijpen kunnen we werken met EM velden.
Daarmee kunnen we werken met de ‘onzichtbare beweger’ van het universum.

Nulpunt Energiegroep – Wat is Energie?

ir Derk Otto van Nieuwenhuijze + Blom, arts

zie ook wat is zwaartekracht