Ziekmakende werking van niet-natuurlijke elektromagnetische velden

Over de ziekmakende werking van niet-natuurlijke elektromagnetische velden in het algemeen en die op basis van de 60 GHz frequentie in het bijzonder

**prof. Meyl – video – over invloed longitudinale golven.

5G antennes = elektromagnetische velden

Zendmast Rombout Hogerbeetsstraat Amsterdam-West

De gedachte dat wat we corona noemen te maken zou kunnen hebben met de activering van 5G is vanaf het begin van de huidige crisis heftig bestreden door regering en media. Toch is het een plausibele hypothese, zoals blijkt uit dit nadere onderzoek van de samenhang tussen specifieke elektromagnetische frequenties en het optreden van gezondheidsklachten.

Al zo’n honderd jaar geleden traden onderzoekers als Nikola Tesla en Georges Lakhovsky naar voren met hun visie dat het Universum, de Aarde en al het leven als een elektromagnetisch geheel functioneert.                                                    Kaart waar de 5G masten al werkzaam zijn

Dat model is met de tijd verder verfijnd en uitgebreid met wetenschappelijke bewijsvoering. Uit deze visie vloeit voort dat afwijkingen ten opzichte van het natuurlijke elektromagnetische spectrum, afwijkingen die optreden als gevolg van de werking van kunstmatige elektromagnetische velden, ziekte kunnen veroorzaken.

En, nog een stap verder: hieruit vloeit tevens voort dat deze afwijkingen wel eens frequentie-specifiek zouden kunnen zijn. Met andere woorden: dat bepaalde frequenties corresponderen met bepaalde ziektepatronen.

1. Ziekmakende resonanties

In de jaren ’80 van de vorige eeuw begon de Duitse ingenieur Paul Schmidt met onderzoek naar de relatie tussen specifieke frequenties en lichaamsorganen en hun functies voor mens en dier [1]. Daarbij vond hij dat resonanties optreden bij iedere macht van 10 en dit verschijnsel trad op tot wel meer dan 100 Ghz. Aldus kan men zich beperken tot Frequentie-Basis-Waarden tussen 0 en 100 om al die Aspecten van Leven frequentie- afhankelijk te rangschikken.

Vergelijking van deze Aspecten van Leven voor de numerieke basiswaarden van 5G frequenties met de door de WHO aangegeven symptomen voor Corona–Covid-19 leidt tot het inzicht dat vooral 5G met 60 GHz hierop ‘resoneert’.

Deze bevindingen sluiten nauw aan bij het zeer uitvoerige onderzoek van Arthur Firstenberg waarin hij de aankoppeling van cultuur-technische elektromagnetische velden in het veld van de Aarde als oorzaak voor hele series ziektes en epidemieën aanwijst in zijn boek “The Invisible Rainbow, A History of Electricity and Life” (2020). [2]

De auteur is ook voorstander van vooruitgang, maar niet tegen elke prijs en al zeker niet als dat gepaard gaat met ernstige schade voor Gezond-Zijn, Wel-Zijn en Mens-Zijn.
In het navolgende paper wordt deze relatie tussen kunstmatige elektromagnetische velden en ziekteverschijnselen verder onderzocht en uitgewerkt, met een nadruk op de 60 GHz frequentie binnen het 5G spectrum.

Deze frequentie is in het najaar van 2019 door de EU volledig vrijgegeven. Er zijn geen vergunningen voor nodig. Over de vergaande impact van deze beslissing is onvoldoende maatschappelijke discussie gevoerd, Het is dan ook zeer gewenst dat er alsnog brede aandacht voor dit verontrustende feit komt.

‘Electricity I am’

Nikola Tesla - elektromagnetische velden

Nikola Tesla

Passend om dit paper te beginnen zijn een aantal opmerkingen van de fenomenale uitvinder, ingenieur en ziener Nikola Tesla. Hij maakte deze opmerkingen tijdens een interview in 1899 [3]:

In the earth’s interior, there are energy of Joy, Peace and Love

(there is) No empty space on this planet, nor in the Universe

The smallest star has completed composition and also part of the celestial symphony. The man’s heartbeats are part of the symphony on the Earth.

I will write to him (Einstein) and try to explain that the ether exists and that its particles are what keep the Universe in harmony and the Life in eternity. Everything that lives is related to a deep and wonderful relationship: man and the stars

Stone is a thinking and sentient BEING, such as plant, beast and a man Everything is Electricity. First was the LIGHT, endless source from which points out material and distribute it in all forms that represent the Universe and the Earth with all its aspects of Life.

Electrcity I am. Or, if you wish, I am the Electricity in the human form. You are Electricity too, but you do not realize it.

Kosmische straling veroorzaakt resonantie in cellen

Daarop aansluitend een uitspraak van Tesla’s tijdsgenoot, de Russisch–Franse ingenieur Georges Lakhovsky. Hij zei het volgende in1935 [4]:

Georges Lakhovsky cover

“It would appear that cosmic radiations have a direct effect on all living cells, their function being to maintain by resonance and interference, natural oscillation of healthy cells by neutralising antagonistic radiations such as those given off by microbes. Moreover, an excessive amount of cosmic radiation may prove detrimental to living organisms.”

In het Nederlands:
“Het blijkt dat kosmische straling een direct effect heeft op alle levende cellen, hun functie in stand houdende door RESONANTIE en INTERFERENTIE, natuurlijke oscillatie van gezonde cellen door het neutraliseren van tegenwerkende stralingen zoals die door microben. Echter een buitensporig hoge mate van kosmische straling kan schadelijk zijn voor levende organismen.

En verder:
“Variations in the field of cosmic radiation bring a state of disequilibrium in living cells which can no longer oscillate according to their natural frequency. The ultimate result of this sequence of events may show itself in the appearance of various manifestations of disease, including cancer.”

In het Nederlands:
“Variaties in het veld van kosmische straling brengen een staat van onbalans in levende cellen, die dan niet langer oscilleren in hun natuurlijke frequentie. Het uiteindelijke resultaat van deze opeenvolging van gebeurtenissen kan dan tot uitdrukking komen in diverse manifestaties van ziekte, inclusief kanker”.

Dat wil zeggen dat al het leven op onze planeet zich afspeelt onder invloed van energetische stralingsvelden waarvan de intensiteiten zich over een groot frequentiebereik bewegen en tussen bepaalde ‘natuurlijke’ grenzen.

Water speelt een hoofdrol

Bij deze introducerende opmerkingen past ook een citaat over water het hoofdbestanddeel van het leven op Aarde.
Prof. Cyril W. Smith (Salford University, UK) stelt daarover het volgende in zijn artikel “Coherent Electromagnetic Fields and Bio-Communication” (1989) [5] :

“In the course of this work it was found that water is able to remember a coherent frequency to which it has been exposed trough an alternating magnetic field and retain a corresponding clinical effectiveness for more than a month.
In all living systems water plays a key role. It appears to be able to remember frequencies of magnetic fields to which it has been exposed and may well provide frequency selective communication channels throughout living systems.”

“In de loop van dit werk werd gevonden dat water in staat is zich te herinneren aan een coherente (=samenhangende) frequentie waaraan het is blootgesteld door een wisselend magnet veld en daartoe een corresponderend klinisch effect te behouden voor meer dan een maand.
In alle levende systemen speelt water een sleutel rol. Het blijkt in staat te zijn zich te herinneren aan frequenties van magnetische velden waaraan het was blootgesteld en kan goed frequentie selectieve kanalen doorheen levende systemen voeden.

En verder met betrekking tot meer gevoeligere mensen :

“To appreciate this sort of extreme electrical sensitivity one must think in terms of the leakage from a typical laboratory oscillator designed for an output in the millivolt to volt range, producing clinical effects at distances of 1 m to 10 m through general leakage from the instrument case, unscreened terminals and the power cord.”

“Om zich een beeld te vormen van dit soort van extreme elektrische gevoeligheid moet men denken in termen van de lekkage afkomstig van een typische laboratorium oscilloscoop ontworpen voor een output in de millivolt tot volt range, die zulke klinische effecten veroorzaakt op afstanden van 1 m tot 10 m ten gevolge van gebruikelijke lekkage vanaf de apparaat omhuizing, onafgeschermde eindpunten (terminals) en de elektrische kabel.”

Het Elektromagnetische Universum

Voor diegenen die zich meer ‘allround’ willen informeren is Prof. Dr. Ing. Konstantin Meyl interessant. Hij kwam rond de eeuwwisseling (1998 – 2003) met een drietal publicaties onder de overkoepelende titel “Elektromagnetische Umweltverträglichkeit” [6], [7], [8].

In het begin van de huidige eeuw vinden we verder aansluiting bij Dr. Susan Joy Rennison met haar boek “Tuning the Diamonds”, Electromagnetism & Spiritual Evolution”(2006 – 2008), waarin zij stelt dat er EMF-frequenties bestaan tot wel 10^1000 (tien-tot-de-macht-duizend) Hz! [9]

Ook spreekt zij, net als Nikola Tesla zo’n honderd jaar eerder al deed van The Electromagnetic Universe. Verder legt zij energetische verbanden met diverse bio-fysieke aspecten van de mens en daarnaast met mogelijke meta-fysische aspecten .

Nog uitgebreidere inzichten verschaft Dr. Klaus Volkamer in zijn boek “Die feinstoffliche Erweiterung unseres Weltbildes”, Ansatz einer erweiterten Physik zur unbegrenzten Gewinnnung Freier Energie aus der Feinstofflichkeit” (2015) [10]

Kernvraag: wat is de link met organen?

Algehele conclusie uit alle hierboven aangevoerde referenties is ongetwijfeld dat de essentiële aspecten van ons leven, Gezond-Zijn en Wel-Zijn, hoofdzakelijk geregeld, gestuurd en geactiveerd worden op extreem lage energieniveaus (elektrisch, magnetisch en elektromagnetisch). Dit zeker in vergelijking met de EMF-straling van de in onze cultuur-technische samenleving gebruikelijke installaties en apparaten.

In dat verband zijn er inmiddels ettelijke honderden wetenschappelijke onderzoeken bekend die de schadelijkheid van voornoemde EMF-straling aantonen, zelfs tot ver onder de limietstelling volgens de heersende wetgeving. [Maar die onderzoeken worden naar commerciële willekeur genegeerd, Zie hiervoor onder andere www.stopumts.nl.

Dat elektromagnetische velden afkomstig van alleen al de ene frequentie van 50 Hz van ons stroomnet iemands gezondheid ernstig kunnen schaden is bekend, want leukemie is al tientallen jaren een erkende beroepsziekte van elektrotechnici.

MAAR op de vraag welke frequenties nu precies op welke organen en lichaamsfuncties inwerken geven de meeste onderzoeken nauwelijks of geen antwoord. Dus welke concrete frequentie (getalwaarde) heeft invloed op welk orgaan en op welke lichaamsfunctie? Kan daaromtrent überhaupt wat zinnigs gezegd worden?

2. Frequentie-Basis-Waarden gerelateerd aan lichaamsdelen en lichaamsfuncties (Aspecten van Leven)

De vraag is: welke frequenties beïnvloeden onze fysische werkelijkheid? Bij welke frequentie wordt welk orgaan of stelsel of welk deel van ons lichaam dan ook geactiveerd en aangestuurd?

Al rond 1980 begon de Duitse ingenieur Paul Schmidt met onderzoek naar het verband tussen elektromagnetische trillingen en de effecten daarvan op mens en dier. Hieruit ontstond de firma Rayonex (www.rayonex.de en www.rayonex.co.uk).

Paul Schmidt Bioresonantie

In enkele boekwerken maakte hij zijn bevindingen publiek en toonde hij aan hoe een en ander in de praktijk van het leven nuttig kon worden toegepast [1], [11].

Een boek dat is voorzien van veel overzichten en lijsten met specifieke frequentietabellen is “Bioresonantie volgens Paul Schmidt, Inleiding-Apparatuur-Toepassing” van de hand van Dipl. Ing. Dietmar Heimes. Het verscheen in 2004 [12].

De door Schmidt gevonden golven noemen hij elo-magnetisch. In de onderzoekingen werden frequenties tot wel 100 GHz (10^11 Hz) waargenomen en er heerst de stellige overtuiging dat ‘het’ nog veel hoger gaat.

Echter als concrete frequentiewaarden kan men zich hierbij praktisch beperken tot getallen tussen 0 en 100, hetgeen zij de Frequentie-Basis-Waarden noemen. Dit omdat er vanuit deze basiswaarden resonanties blijken op te treden bij elke 10de macht.

Dus bijvoorbeeld 5,60 Hz, 56,00 Hz, 560 Hz, 56.000 Hz, 56.000.000 Hz, enzovoort. In het kader van hun therapie-programma’s worden zulke frequenties enkele malen met lichte intensiteit ingezet om daarmee organen en lichaamsfuncties te reactiveren, dan wel om het lichaam als geheel weer in balans te brengen.

Volgens voorgaande visie zijn dergelijke levensbelangrijke frequenties ook werkzaam in het zeer hoge EMF-stralingsbereik waarin thans de veel besproken zogenaamde 5G communicatietechnologie wordt ontwikkeld en toegepast die men nu wil introduceren. Deze frequenties zullen echter veel langduriger worden ingezet dan bij een behandeling het geval is. Naar het zich laat aanzien zullen ze zelfs continu op de mensen inwerken, waarbij de gerechtvaardigde vraag gesteld moet worden of dat dan niet schadelijk is.

3 Mogelijke invloed van enkele typische Frequentie-Basis-Waarden op Aspecten van Leven

Hieronder volgt een opsomming van de mogelijke frequentie-afhankelijke bio-fysieke beïnvloeding en wel voor de Frequentie-Basis-Waarden 26,00 – 3,50 – 35,00 – 36,00 – 6,00 – 60,00 [12].

(NB de gekleurde letteraanduidingen bij de beschrijvingen verwijzen naar het Corona-symptomen-overzicht van de WHO verderop in dit artikel)

Frequentie-Basis-Waarde 26,00

Afweer-systeem (c)
Pancreas (alvleesklier)
Zenuwen sinus carotici (halsslagader)
Vena ulnaris sinistra (ellepijpader links)
Apex vesicea (blaastop)
Sternum (borstbeen) (n)

Frequentie-Basis-Waarde 3,50
Hormoonhuishouding van de man
Ontwenning bij rokers, verslaving, ontwenning
Cyste aan borst bij vrouwen
Tuber vermis (deel van wormvormige lobben van de kleine hersenen) (p)
Papilla pili (haarpapil)
Arteria ulnaris dextra (ellepijpslagader rechts)
Vertebrae thoracicae IV (borstwervel IV)

Frequentie-Basis-Waarde 35,00
Gevoelscentrum
Krampgevoel in de knieholten (p)
Plasmocytoom (goed of kwaadaardig gezwel)
Eetlustopwekkend (j)
Goedheid
Nervus opticus II (IIde hersenzenuw=gezichtszenuw) (h)
Folluculi linguales (tongfollikel met tongblaasjes) (j)
Ramus articularis (gewrichtstak van de dalende knieslagader)
Cisterna chyli (lymfeholte van de buikholte)
Caput humeri sinistra (kop van het opperarmbeen).

Frequentie-Basis-Waarde 36,00
Huidallergie (k) (l)
Allergie
Nervus frontalis (sensibele voorhoofdzenuw) (d) ( i)
Facien inferior linguae (ondervlak van de tong) (j) (o)
Arteria tibialis arteriores dextra (scheenbeen slagader)
Nodi lymphatici ilei (lymfeknopen, bekken-organen)
Capitulum humeri sinistra (afgerond verdikt beeneinde opperarmbeen links)

Frequentie-Basis-Waarde 6,00
Huid (k) (l)
Suluus basilaris (mediane groef, over de tong) (o)
Arteria profunda brachii sinestra (diepe armslagader links)
Vertebrae lumbales II (lendenwervel II)

Frequentie-Basis-Waarde 60.00
Dikke darm (g)
Gehoorcentrum
Zenuwpijnen (d) ( i)
Bronchiale kramp (m) (n)
Ganglion pterygopalatinum (sympath. vezels v. dit ggl) (f) (h) (i) (j) (b) (d) (e) (o)
Choroidea dextra (vaatvlies rechts)
Arteria carotis externa dextra (buitenste halsslagader rechts)
Stratum longitudinale (lengtespierlaag buiten) (p)
Pleura (Borstvlies) (n)
Retinaculum mm. Flexorum (banden v/d voetrug) (p)

Vergelijkbare samenhangen gelden ook voor dieren

De onderstaande gegevens komen eveneens uit het eerder genoemde boek van Dietmar Heimes [12].

Voor paarden:
Bij 3,50 > Kruislamheid (lumbago)
Bij 26,00 > Algehele conditie
Bij 36,00 > Paard–encefalitis (hersenweefsel-ontsteking) / Paarden-griep
Bij 6,00 > Eczeem / mijten / spierverrekking
Bij 60,00 > Pylorus (maag-uitgang) / schoft (schouder)

Voor honden:
Bij 26,00 > Weerstandsvermogen
Bij 35,00 > Vermagering
Bij 36,00 > Allergie / wratten
Bij 6,00 > Huid, huiduitslag, schurft
Bij 60,00 > Zenuwontsteking

Let op: deze bovenstaande lijsten met Aspecten van Leven zijn al zo’n 20 tot 30 jaar geleden samengesteld.

De meeste van voornoemde Aspecten van Leven zijn algemeen bekend maar het tweetal Tuber vermis en Ganglion pterygopalatium vereist zeker nog een nadere toelichting, mede om de verbinding te kunnen leggen met hieronder verder opgesomde Corona-symptomen.

Tuber vermis
Dit is het mediaal gelegen achterste deel van de kleine hersenen, waarop vanonder de zenuwbanen vanuit de wervelkolom aansluiten. Zie over de functies hiervan: J. Clin Neurol, Roles of the Declive, Folium and Tuber Cerebellar Vermain Lobules in Sportspeople, Journal of Clinical Neurology (2018) [13].

“Elektrofysiologische en laesiestudies bij dieren, evenals neuro-imaging- en laesiestudies bij mensen hebben aangetoond dat vermian lobben VI en VII (aflopend, folium en knol) van cruciaal belang zijn voor het beheersen van het houdingsevenwicht, saccadische (schokkende) oogbewegingen en coördinatie.”

Ganglion pterygopalatine
Een ganglion is een collectie van zenuwen, als het ware een zenuwcentrum. Voornoemd ganglion is doorweven met de grote petrosus zenuw, (een tak van de gezichtszenuw). Deze beïnvloedt onder andere smaak, gevoel, traanklieren, neus, keel, gehemelte en bovenkaak.

4-Pterygopalatine-ganglion.png

Heeft 5G dezelfde uitwerking als natuurlijke lichaamseigen frequenties?

Wel in feite gaat het er vooral om of 5G dezelfde frequentie heeft. Vergelijk een burg kan instorten als er een colonne soldaten met een bepaalde pas(frequentie) overheen loopt, maar ook door iets heel anders zoals de wind die er omheen wervelt met dezelfde frequentie. En dat de amplitude / sterkte / kracht / intensiteit waarmee die signalen met een zekere frequentie op het lichaam inwerken veel zal uitmaken is al aangestipt. Iedereen begrijpt dat er een enorm verschil is tussen een pak slaag krijgen met een vliegenmepper of een pak slaag krijgen met dezelfde slagfrequentie maar dan met een wafelijzer.

Kunnen we op grond van het bovenstaande zonder meer stellen dat bijvoorbeeld 5G met 26 GHz datgene veroorzaakt of beïnvloedt wat vermeld staat bij Frequentie-Basis-Waarde 26,00? De eerste twee hiervan; Weerstand (dus immuunsysteem, fitheid, conditie, moeheid) en Alvleesklier (hele stofwisseling) zijn al zo belangrijk voor ons lichaam dat er serieus naar gekeken zou moeten worden (zelfs bij paarden en honden springt die 26,00 eruit).

Dus de hamvraag is hoe zeker kunnen we die twee voornoemde potentiële aandoeningen relateren aan 5G met 26 GHz?

Bij de Frequentie-Basis-Waarde 3,50 vinden we opvallend genoeg ook de onder de ernstige Corona-symptomen vallende aantasting van beweging / lichaamshouding. Is dit te relateren aan de ook veel ingezette 5G frequentie van 3,5 GHz?

Natuurlijk geldt een soortgelijke vraagstelling voor alle opsommingen van Aspecten van Leven onder 26,00 – 3,50 – 35,00 – 36,00 – 6,00 – 60,00 en dan met betrekking tot 5G met respectievelijk 26 GHz, 3,5 GHz, 35 GHz, 36 GHz, 6 GHz en 60 GHz (om maar niet te spreken over een mix daarvan).

Welnu, tussen deze bovenstaande koppelingen van frequenties met Aspecten van Leven zijn onvoldoende aanknopingspunten en proefondervindelijke waarnemingen uit laboratoria of uit het maatschappelijke leven bekend om deze relaties echt wetenschappelijk te staven.

ECHTER er is nu een grote kans om dit op mondiale schaal te verifiëren, namelijk dankzij Covid-19! Daartoe vergelijken we de symptomen van Covid-19 zoals ons die door de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) worden opgesomd met de ‘Aspecten van Leven’, zoals die in voorgaand hoofdstuk over de Frequentie-Basis-Waarden zijn gespecificeerd en komen we tot verbijsterende inzichten!

4 Corona-symptomen volgens de WHO

Op 17 april 2020 publiceerde de WHO een document met een beschrijving van de symptomen van een zogeheten corona-infectie [16].
Daaruit nemen we de navolgende passage over. Daarin worden de belangrijkste symptomen samengevat. De originele Engelse tekst van deze passage vind u aan het slot van dit paper.

De meest voorkomende symptomen van COVID-19 zijn koorts, droge hoest en vermoeidheid. Andere symptomen die minder vaak voorkomen en bij sommige patiënten kunnen optreden, zijn onder meer pijn en verstopte neus, hoofdpijn, conjunctivitis, keelpijn, diarree, smaak- of reukverlies of huiduitslag of verkleuring van vingers of tenen.

Deze symptomen zijn meestal mild en beginnen geleidelijk. Sommige mensen raken besmet, maar hebben slechts zeer milde symptomen.

De meeste mensen (ongeveer 80%) herstellen van de ziekte zonder behandeling in het ziekenhuis. Ongeveer 1 op de 5 mensen die COVID-19 krijgen, wordt ernstig ziek en krijgt ademhalingsmoeilijkheden. Oudere mensen en mensen met onderliggende medische problemen zoals hoge bloeddruk, hart- en longproblemen, diabetes of kanker, lopen een hoger risico op het ontwikkelen van een ernstige ziekte. Iedereen kan echter COVID-19 oplopen en ernstig ziek worden.

Mensen van alle leeftijden die koorts en / of hoest ervaren, hebben moeite met ademhalen / kortademigheid, pijn op de borst / druk of verlies van spraak of beweging, moeten onmiddellijk medische hulp inroepen. Indien mogelijk wordt aangeraden eerst de zorgverlener of instelling te bellen, zodat de patiënt naar de juiste kliniek kan worden geleid.”

Is er een match met de Aspecten van Leven?

We zetten nu eerst de bovenstaande symptomen nog eens op een rijtje en gaan dan in op de vraag of ze in verband kunnen worden gebracht met de eerder bij de Frequentie Basis Waarden genoemde Aspecten van Leven.

Meest voorkomende coronasymptomen volgens de WHO:
(a) Koorts
(b) Droge hoest
(c) Vermoeidheid

Minder vaak voorkomend:
(d) Pijnscheuten en aanhoudende pijn op plekken in het lichaam
(e) verstopte neus
(f) Zere pijnlijke, gevoelige keel
(g) Diarrree
(h) Conjunctivitis (ontsteking van het oogbindvlies)
(i) Hoofdpijn
(j) Verlies van smaak of reuk
(k) Huiduitslag
(l) Kleurverandering van vingers of tenen

Van ernstige symptomen is sprake bij combinaties van koorts en/of hoesten met:

(m) Kortademigheid of ademhalingsproblemen
(n) Pijn of druk op de borst
(o) Aangetast spraakvermogen
(p) Aangetaste motoriek

In hoeverre ‘passen’ nu deze Covid-19 symptomen van de WHO bij onder de betreffende Frequentie-Basis-Waarden opgesomde Aspecten van Leven? Daartoe werden de Corona-symptomen a), b),c), etc. achter de daaraan te relateren Aspecten van Leven bij de Frequentie-Basis-Waarden geplaatst in voorgaande paragraaf 3.

En verder is daarin een kleurwaarde aangebracht. Groen staat voor de meest voorkomende symptomen a), b), c)’ en blauw voor ‘minder vaak voorkomende symptomen d) t/m l) en rood voor de ernstige symptomen m), n), o), p).

Er is een belangrijke link met 60 GHz-straling

Een overgroot aantal WHO-corona-symptomen blijkt men te kunnen relateren aan de Aspecten van Leven opgevoerd onder meerdere Frequentie-Basis-Waarden maar bovenal aan die onder 60,00.

Daarbij komen de door de WHO als ernstigst gekwalificeerde Covid-19 symptomen alle voor onder de Frequentie-Basis-Waarde 60,00.

Met andere woorden: er lijkt wel degelijk een verband te zijn tussen ‘Corona’ en 5G-straling en dan in het bijzonder 60 GHz-straling.

Uiteraard biedt deze correlatie nog niet een volwaardig en sluitend wetenschappelijk bewijs van dit verband, maar het is wel een krachtige aanwijzing.

Iedere alerte burger zal overigens dit sluitende bewijs niet afwachten. Deze zal zijn of haar gezonde verstand laten spreken en zich in geval van de genoemde symptomen afvragen of er mogelijk van zo’n blootstelling aan elektromagnetische energie sprake is (of onlangs is geweest). En of er een manier is om die belasting te verminderen.
Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de andere besproken 5G-frequenties met betrekking tot hun Frequentie-Basis-Waarde [12].

Het omgekeerde is ook het geval. Er zullen bij diverse corona-zieken symptomen zijn opgetreden die de WHO niet noemt, maar die onder de Aspecten van Leven vallen, zoals onder meer functiestoornissen aan gehoor, ogen, hals en een totaal gebrek aan eetlust.

We merken verder op dat de blootstelling aan 5G-straling in het algemeen nog maar aan het begin van de invoeringsfase is en dat algehele langdurige blootstelling daaraan naar verwachting nog veel ernstiger gevolgen zal hebben.

In de introductie is al gemeld dat tal van wetenschappelijke onderzoeken de schadelijkheid van EMF-straling van bepaalde reeds jaren in gebruik zijnde apparatuur hebben aangetoond [15], hetgeen echter van overheidswege wordt genegeerd.

De historische EMF-dimensie

Maar er is meer. Ook als we teruggaan in de tijd zien we een nauwe samenhang tussen een toename van de stralingsbelasting en het optreden van bepaalde ziektesymptomen en dan met name van epidemieën.

Dat deze relatie er is verbaast ons niet. Mensen zijn immers elektromagnetische wezens. Nieuwe EMF-technologieën werken op ons hele systeem in.

Dit wordt zeer goed uiteengezet in het boek The Invisible Rainbow, A History of Electricity and Life van Arhtur Firstenberg [2]. Daarin zet hij overtuigend uiteen dat steeds als er een nieuwe cultuur-technische EMF in het elektromagnetische veld van de Aarde wordt ingebracht (denk aan radio, radar, HAARP, mobiele telefonie) er een mondiale epidemie uitbreekt [2].

Dat betekent dus dat ‘Corona-besmette mensen’ niet vooraf in Wuhan, Milaan of Ischgl geweest hoeven te zijn (ter info voornoemde steden hadden al maanden tot een jaar 5G in bedrijf ), MAAR dat ze het in feite zo ‘uit de ether’ zouden kunnen oplopen. Firstenberg toont in zijn boek – onderbouwd met extreem vele verwijzingen en  tabellen – aan wat al zo’n honderd jaar geleden ook al door Georges Lakhovsky werd geponeerd [4].

Als we nu bedenken dat 5G met 60 GHz vergunningsvrij mag worden toegepast en dat dit ook al hier en daar deels of geheel gebeurd is (in gebouwen, fabrieken, kantoren, hotels, restaurants, agrarische bedrijven, overheidsgebouwen, ja zelfs in zorghuizen of ziekenhuizen) dan krijgt wellicht menigeen een ander inzicht omtrent eerder opgetreden besmettingsgevallen, zoals in ons land onder meer in Erp in Noord-Brabant.

Conclusie

De hierboven beschreven relatie tussen 60 GHz-straling en het optreden van ernstige ziekteverschijnselen laat zien dat er voldoende grond is om ervan uit te gaan dat wat we corona noemen een stralingsziekte is.
Deze 60Ghz frequentie, maar ook andere ziekmakende frequenties mogen niet als dragers van mobiele communicatie gehanteerd worden.

Originele tekst uit het document van de WHO van 17 april 2020

What are the symptoms of COVID-19?
The most common symptoms of COVID-19 are fever, dry cough, and tiredness.
Other symptoms that are less common and may affect some patients include aches and pains, nasal congestion, headache, conjunctivitis, sore throat, diarrhea, loss of taste or smell or a rash on skin or discoloration of fingers or toes. These symptoms are usually mild and begin gradually. Some people become infected but only have very mild symptoms.
Most people (about 80%) recover from the disease without needing hospital treatment. Around 1 out of every 5 people who gets COVID-19 becomes seriously ill and develops difficulty breathing. Older people, and those with underlying medical problems like high blood pressure, heart and lung problems, diabetes, or cancer, are at higher risk of developing serious illness. However, anyone can catch COVID-19 and become seriously ill. People of all ages who experience fever and/or cough associated withdifficulty breathing/shortness of breath, chest pain/pressure, or loss of speech or movement should seek medical attention immediately. If possible, it is recommended to call the health care provider or facility first, so the patient can be directed to the right clinic [16].

Noten

[1] [Paul Schmidt, Das Bio-Mosaik, Einführung in die geheimnisvollen Lebenskräfte, RAYONEX Strahlentechnik GmbH, (1983) ISBN 3-9801304-1-X

[2] Arthur Firstenberg, The INVISIBLE RAINBOW, A History of Electricity and Life, Chelsea Green Publishing, White River Junction, 2020, ISBN 978-1-64502-009-7 Paperback

[3] Zie Nikola Tesla, Everything is the Light

[4] Georges Lakhovsky, The Secret of Life, Electricity, Radiation and Your Body, First printing 1935,reprint 1992, The Noontide Press, publicers,Costa Mesa CA, USA ISBN: 0-939482-08-8

[5] Cyril Smith, Coherent Electromagnetic fields and Bio-Communication,

Zie ook: Fritz-Albert Popp, Ulrich Warnke, Herbert L. König, Walter Peschka, e.a, Electromagnetic Bio-Information, second revised and expanded Edition, Urban & Schwarzenberg, München-Wien-Baltimore,1989, ISBN 3-541-71532-4 München, ISBN 0-8067-1532-4 Baltimore

[6] Konstantin Meyel, elektromagnetische Umweltverträgligkeit, Ursachen, Phänomene und naturwissenschaftliche Konsequenzen,Teil 1,Umdruk zur Vorlesung, Dritte Auflage 1998,INDEL GmbH Verlagsabteilung, villingen-Schwennningen, ISBN 3-9802 542-8-3

[7] Konstantin Meyel, elektromagnetische Umweltverträgligkeit, Freie Energie und
die Wechselwirkung derNeutrinosUrsachen,Teil 2,Umdruk zum energietechnischen Seminar, Dritte Auflage 1999,INDEL GmbH Verlagsabteilung, villingen-Schwennningen, ISBN 3-9802 542-9-1

[8] Konstantin Meyel, elektromagnetische Umweltverträgligkeit, Skalarwellen und die technische biologische wie historische Nutzung longitudinaler Wellen und Wirbel,Teil 3, Umdruk zum informationstechnischen Seminar, Zweite Auflage 2003, INDEL GmbH Verlagsabteilung, villingen-Schwennningen, ISBN 3-9802 542-7-5

[9] Susan Joy Rennison, Tuning the Diamonds, electromagnetism 7 Spiritual Evolution, Second Edition 2008, Joyfire Publishing Staffordshire, ISBN 978-0-9553216-0-3

[10] Klaus volkamer, Die feinstoffliche Erweiterung unseres Weltbildes,ansatz einer erweiterten Physik zur unbegrenzten Gewinnung Freier Energie aus der Feinstoffligkeit, 4. Überarbeitete und erweiterte Auflage. Weissensee Verlag Berlin 2015, ISBN 978-3-89998-226-8

[11] Paul Schmidt, Symphonie der Lebenskräfte, Dem Geheimnis des Lebens und der Steuerung des menschlichen Körpers durch die ‘Höhere Radiästhesie’ auf die Spur, RAYONEX Strahlentechnik GmbH, (1986). ISBN 3-9801304-0-1

[12] Dietmar Heimes, Bioresonantie volgens Paul Schmidt, Inleiding-Apparatuur-Toepassing, Eerste druk (2004), Spurbuchverlag, ISBN 3-88778-302-6 (originele versie Duits, verdere vertalingen in Engels, Nederlands, Italiaans, Japans)

[13] J. Clin Neurol, Roles of the Decline, Folium and Tuber Cerebellar Vermain Lobules in Sportspeople, Journal of Clinical Neurology, (2018). http://thejcn.com

[14] https://en.wikipedia.org/wiki/Pterygopalatine_ganglion#Sympathetic_root

[15] https://emfscienceplatform.nl

[16] https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-coronaviruses#:~:text=symptoms

Meer informatie

Op de website van Piet Tummers vind u meer informatie over de effecten van elektromagnetische velden (EMV).

De Gezondheidsraad kan gezondheidsrisico’s van draadloze technologie niet uitsluiten.
Alleen al oxidatieve stress, volgens de Gezondheidsraad een van de mogelijke gezondheidsrisico’s, kan een enorme schade veroorzaken. Het vormt een beschadiging van gezonde weefsels en cellen in ons lichaam, waardoor ongecontroleerde celdelingen ontstaat, een snellere veroudering en een grotere kans op gezondheidsklachten. Oxidatieve stress verlaagt de immuun-functie en kan chronische ontstekingen veroorzaken, stofwisseling-afwijkingen, oog-aandoeningen, gewrichtsproblemen, astma, dementie, diabetes, hart- en vaatziekten, verminderde vruchtbaarheid en DNA-schade, wat een van de oorzaken is van kanker. En hiermee is het overzicht nog niet eens compleet.
Naast de risico’s van oxidatieve stress, stelt de Gezondheidsraad in haar rapport vast dat in de wetenschappelijke literatuur een verhoogd niveau van neurodegeneratie van hersenweefsel is gevonden, dat voor de eerder genoemde frequenties niet kan worden uitgesloten. Ze bevestigt de mogelijkheid van een ongunstig effect ten aanzien van zwangerschap, geboorteafwijkingen en de vroege ontwikkeling van het nageslacht. Effecten op het bloed en op gedrag, cognitie en slaap zijn vastgesteld. Alsook op de signaaloverdracht, de elektrische activiteit en de genexpressie in de hersenen. 5G doet de blootstelling aan straling in ons leefmilieu enorm toenemen. Zeg nee tegen 5G. Teken nu de petitie! https://stop5g.petities.nl.